Dakota Bible Home

Dakota Wowapi Wakan, Johannes Wayuotanin Tawa Kin (Revelation)

_________________________

Johannes Wayuotanin Tawa Kin (Revelation)

WICOWOYAKE 1.

1 Jesus Messiya wayuotanin tawa, taku ecadan u kta e he tawowidake kin sdonyewicakiye kta Wakantanka qu qon he dee; unkan taohnihde wan u ši, qa tawowidake Johannes he okiyaka:

2 He Wakantanka oie kin, qa Jesus Messiya wohdake cin, taku tona wanyake cin hena yaotanin.

3 Tuwe wokcan oie kin de yawa, qa tona naĥonpi, qa taku en kagapi kin anagoptanpi kin, hena wowašte yuhapi. Wanna kiyadan ihan.

4 Johannes, Asia ekta okodakiciye šakowinpi kin wowapi wicakicaga. Wowaonšida, wookiye ko, tuwe un, qa un qon, u kte cin hetanhan niyepi en nicipi un nunwe; qa Woniya šakowinpi oiyotanke tawa kin itokam unpi kin hena eciyatanhan;

5 Qa Jesus Messiya etanhan, he waayatanin wicaka, wiconte etanhan tokaheya tonpi, qa maka wicaštayatapi kin Itancan kin hee. Tuwe wašte unkidapi, qa waunĥtanipi kin etanhan iye we kin en unyujajapi,

6 Qa Atkuku Wakantanka ekta wicaštayatapi, wošna kagapi ko unkagapi kin hee, wowitan, wowašake ko owihanke wanin tawa nunwe. Amen.

7 Wanyaka po, maĥpiya šapa kin akan u; unkan wicišta owasin wanyakapi kta, qa tona he capapi qon hena nakun, qa iye on oyate maka ohnaka kin owasin aicipapi kta. Hecetu nunwe. Amen.

8 Alpha qa Omega, otokahe qa owihanke kin he miye ce; Itancan un, qa un qon, u kta, iyotan wašake cin he hena hecen eya.

9 Johannes hunkawanjinyayapi, wokakije, qa wokiconze, wowaĥbadan ko, Jesus Messiya tawa kin en, tawaši yayapi kin he miye; Wakantanka oie qa Jesus Messiya wohdake cin on etanhan, wita wan, Patmos eciyapi, hen waun.

10 Itancan taanpetu kin en Woniya kin kici waun; unkan mihektapa tanhan wicaho wan tanka, maza yahotonpi tanka wan iyececa, nawaĥon;

11 He kaken eya, Alpha qa Omega, tokaheya qa ehake kin he miye ce. Taku wandake cin wowapi ecen kage ca, Asia ekta okodakiciye kin iwahowicaya wo; Ephesos, qa Smurna, qa Pergamos, qa Thuatira, qa Sardis, qa Philadelphia, qa Laodikia.

12 Unkan wicaho omakiye cin he wanmdake kta e ekta mihdamna. Unkan mihdamna qehan mazaskazi petijanjan ihupa šakowin wanmdaka.

13 Qa petijanjan ihupa šakowin kin cokaya Wanji Wicašta Cinhintku kin iyececa, tawokoyake kin siha kin ekta iyahdeya, qa maku kin opta mazaskazi ihduskita.

14 Qa pa kin paha ko ska, taĥinca wanuyanpi hin kin iyecen ska, qa wa iyececa, qa išta kin peta ide kin iyececa;

15 Qa siha kin iš mazazi ecedan iyececa, peta tanka en itkonyahe seca; qa ho kin he mini ota iĥaĥa kin iyececa.

16 Qa nape etapa kin ohna wicanĥpi šakowin hduhe ca, i kin eciyatanhan maza sagye anog ope kin heca wan hiyu, qa itohnake kin he anpetu wi nina iyege cin iyececa.

17 He wanmdaka, unkan ta wanke cin iyecen siha hde kin en mahinĥpaya. Hehan iye nape etapa kin on omayutan qa, Ihnuhan koyakipe cin, emakiya; Tokaheya qa ehake kin he miye;

18 Tuwe te ca ake kini, qa ito owihanke wanin ni waun; Amen; qa Wakanšica ti kin wiconte ko tiyopa iyuĥdoke kin yuha manka ce.

19 Taku wandake cin he wowapi ecen kaga wo, taku nakaha un qa dena iyohakam taku u kte cin hena.

20 Wicanĥpi šakowin minape etapa kin ohna wandake ciqon wowiyukcan kin hee, qa mazaskazi petijanjan ihupa kin hena nakun. Wicanĥpi šakowin qon okodakiciye šakowinpi ohnihde yuhapi kin hena eepi; qa petijanjan ihupa šakowin wandake cin okodakiciye šakowinpi kin hena eepi.

WICOWOYAKE 2.

1 Ephesos ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Tuwe wicanĥpi šakowin nape etapa kin ohna hduhe ca, mazaskazi petijanjan ihupa šakowin cokaya omani kin he hecen eya;

2 Nioĥan, qa nitoĥtani, qa wacinnitanka kin he sdonwaya; qa tona šicapi kin hena iyowinwicakiya ooyakihi šni; qa tona yewicašipi kin hecapi keiciyapi kin hena wicadukcan qa itonpišni kin heca iyewicayaya.

3 Wacinnitanka, qa ayape, qa micaje kin on ĥtayani, qa oyakite šni.

4 Tuka taku cistinna iyacionpa, tokaheya wašteyadake cin he aduštan.

5 Heon tokiya tanhan nihinĥpaye cin he kiksuye, ca ihduecetu, qa nioĥan tokaheya kin hduštan wo. Hecanon šni kinhan kohanna ekta ciu, qa petijanjan nitawa kin yutokan iyeciciye kta, nihduecetu šni kinhan.

6 Tuka he duha, Nikoleton wicoĥan kin šiceyadake cin, hena miš eya šicewadaka.

7 Tuwe noge yukan hecinhan, taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta. Tuwe ohiye cinhan he can wiconi, Wakantanka tamaga cokaya he cin, hetanhan yun wakiye kta.

8 Unkan Smurna ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Tuwe tokaheya qa ehake un kin, te ca ake kini kin hee hecen eya;

9 Nioĥan kin sdonwaya, wokakije wowaĥpanica ko nitawa kin, (tuka winijica;) qa tona Juda wicašta keiciyapi qa hecapi šni, tuka Satan omniciye tawa kin etanhanpi, hena waaiapi kin nakun sdonwaya.

10 Token nicakije kte cin ihnuhan taku koyakipe cin. Iho, Wakanšica niyepi wanjikji wicakaška tipi kin en iyeniyanpi kta, iniyukcanpi kta e heon; unkan anpetu wikcemna hehanyan wokakije duhapi kta; tuka wicate cin hehanyan wicaka wo, kinhan wiconi watešdake wan cicu kta.

11 Tuwe noge yukan hecinhan, taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta. Tuwe ohiye cinhan he wiconte icinonpa kin on kiuniyanpi kte šni.

12 Unkan Pergamos ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Tuwe maza sagye anog ope kin hduhe cin hee hecen eya;

13 Nioĥan kin sdonwaya, qa tukten Satan oiyotanke tawa yanke cin hen yati; qa micaje kin yuha yaun, qa wacinmayanpi kin aduštan šni, anpetu kin Antipas waayatanin wicaka mitawa kin niyepi kin en, tukten Satan ti kin, hen ktepi qon he ehan.

14 Tuka taku wanjikjidan iyacionpa; Balaam hee Balak Israel cinca kin taku on waĥtani iciyapi kte cin wicitokam ehde kin he onspekiye ca, taku wakagapi wakiyušnapi kin yutapi, qa wiinaĥmanpi econpi kta, he tawoonspe tona yuhapi kin hena wicaduha;

15 Qa nakun Nikoleton tawoonspe yuhapi kin hena wicaduha, he šicewadaka tuka.

16 Ihduecetu wo; hecanon šni kinhan kohanna ekta ciu, qa mii maza sagye kin on hena kici wecize kta.

17 Tuwe noge yukan hecinhan, taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta. Tuwe ohiye cinhan he manna kihnakapi qon he etanhan yunwakiye ca inyan ska wan waqu kta, inyan kin he en wicacaje teca wan kagapi kin he tuwedan sdonye šni, tuka tuwe icu kte cin hecedan.

18 Unkan Thuatira ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Wakantanka Cinhintku, išta peta ide kin iyecen hduhe ca, siha kin mazazi ecedan iyececa hee hecen eya;

19 Nioĥan kin sdonwaya, wacanyakiye, ca ĥtayani, qa wicayada, qa ayape, qa nioĥan kin, qa ehake kin hena tokaheya kin sam iyeya ota.

20 Tuka taku tonana iyacionpa, winoĥinca wan Jezebel eciyapi, winoĥinca wokcanka keiciye cin he mitaokiye kin wicahnaye ca, wiinaĥmanpi econpi, qa taku wakagapi wakiyušnapi kin yutapi kta e onspe wicakiye cin hee iyowinyakiya.

21 Unkan he wawiciĥaĥapi econ kin on iyopeiciye kta e anpetu waqu, tuka iyopeiciye šni.

22 Ito, owinja wan akan ewaonpe kta, qa tona kici wawiciĥaĥapi econpi kin hena nakun, wokakije tanka en; wicoĥan kin on iyopeiciyapi šni kinhan.

23 Qa iye cinca kin wiconte on wicawakte kta; qa okodakiciye kin owasin, tuwe wicapakšin wicacante ko iyukcan kin he miye e sdonyapi kta. Qa niyepi kin otoiyohi nioĥanpi kin eciyatanhan cicupi kta.

24 Tuka niyepi, qa tona Thuatira ekta woonspe kin he yuhapi šni, qa Satan ošbe tawa eyapi kin sdonye šni yaunpi kin kaken eciciyapi; Waqinpi tokeca acihnakapi kte šni;

25 Tuka taku duhapi kin he tinsa hduha po, hibu kte cin hehanyan.

26 Qa tuwe ohiye ca owihanke kin iyahdeya mioĥan kin yuha un kinhan, oyate kin en wowašake waqu kta.

27 Qa maza icapsinte wan on wicayuhe ca maka wakšica iyecen wicakamdece kta ce; hecen Ate etanhan hduha waun.

28 Qa anpao wicanĥpi kin he waqu kta.

29 Tuwe noge yukan hecinhan taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta.

WICOWOYAKE 3.

1 Unkan Sardis ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Tuwe Wakantanka Taniya šakowin kin hena, qa wicanĥpi šakowin hduhe cin he hecen eya; Nioĥan kin sdonwaya, caje wan duha, yani kin hee, tuka nita.

2 Kiktahan un, qa taku tona nahaĥin en un qa te kte cin hena hduwašaka wo; Wakantanka itokam nioĥan kin owotanna e iyewaye šni.

3 Heon token iyacu, qa nayaĥon kin kiksuye ca, tinsa yuze ca, ihduecetu wo. Kiktahan yaun šni kinhan wamanon sa iyecen ekta ciu kta, qa tohan ekta cihi kte cin he sdonyakiye kte šni.

4 Tuka Sardis ekta wicacaje tonana duha, hena e tawokoyake kin hdušapapi šni; qa ska ihduzapi ecen mici manipi kta; he iyehantupi nakaeš.

5 Tuwe ohiye cinhan he wokoyake ska koyake kta, qa iye caje kin wiconi wowapi kin etanhan wapajuju kte šni, tuka he caje kin Ate itokam, qa ohnihde wicaye cin hena wicitokam omdake kta.

6 Tuwe noge yukan hecinhan taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta.

7 Unkan Philadelphia ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Tuwe wakan qa wicaka un, qa Dawid tiyopa iyuĥdoke kin yuhe ca, yuĥdoka eca tuwedan ecen iyeye šni, qa ecen icu eca tuwedan yuĥdoke šni ece kin hee hecen eya;

8 Nioĥan kin sdonwaya, tiyopa wan yuĥdokapi ecen he cin he nitokam ewahde, qa tuwedan ecen iyeya okihi šni; wowašake cistinna duhe ca mioie kin yuha yaun, qa micaje kin eĥpemayaye šni.

9 Ito, Satan omniciye tawa kin etanhanpi Juda wicašta keiciyapi, tuka hecapi šni, qa itonpi šni kin, hena iho, upi, qa nisiha kin itokam canpeška makehde inajin wicawakiye kta, qa waštecicida e sdonyapi kta.

10 Woape oie mitawa kin he awandake cin, heon tohan taku wawiyutanyan un kin tona maka owancaya unpi kin iyutanwicaye kta u kinhan, hehan awanciyake kta.

11 Iho ecadan wau kta; taku duhe cin he tinsa yuza wo, hecen watešdake nitawa kin tuwedan nici kte šni.

12 Tuwe ohiye cinhan, he tipi wakan mita Wakantanka tawa kin ohna can ihupa wan wakage kta, qa icimana tankan ye kte šni; qa he akan mita Wakantanka caje kin owawa kta, qa mita Wakantanka otonwe tawa caje kin, Jerusalem teca kin hee, maĥpiya kin etanhan Wakantanka mitawa kin eciyatanhan u kin hee, qa nakun micaje teca kin.

13 Tuwe noge yukan hecinhan, taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta.

14 Unkan Laodikia ekta okodakiciye ohnihde yuhapi kin he ecen wowapi kicaga wo; Tuwe Amen eciyapi, waayatanin owotanna, qa wicaka, Wakantanka woicage tawa otokahe kin hee hecen eya;

15 Nioĥan kin sdonwaya, sni qa ipiga unmana ecen yaun šni, sni qa ipiga unma tukte e ecen yaun kta wacin;

16 Tuka initeca, qa sni ipiga kici unmana ecen yaun šni, heon mii kin etanhan icihdepe kta.

17 Wimajica, qa woyuha ota waton, qa takudan imakakije šni, keha ce; qa inicakije ca, onnišike ca, niwaĥpanica, qa išta nigonge ca, tanconikadan e sdonyakiye šni.

18 Kaken wahokonciciya ce, mazaskazi peta on yuecedan kagapi kin he opemicaton wo, winijica kta ce; qa wokoyake ska, kodake kta e heon, hecen tanconikadan on winištece cin he tanin kte šni; qa wicišta wihdi kin, niišta iyakiun kta, hecen wawandake kta.

19 Tona cantewicawakiye cin hena wahokonwicawakiye ca, iyopewicawakiya ece. Heon mniheiciye ca ihduecetu wo.

20 Ito, tiyopa kin en nawajin qa wakabubu ece; tuwe miho kin naĥon, qa tiyopa hduĥdoke cinhan, he ekta tin hibu, qa kici wawate kta, qa iš eya mici wote kta.

21 Tuwe ohiye cinhan he oiyotanke mitawa kin akan mici iyotanke wakiye kta, miye ohiwaye ca Ate oiyotanke tawa kin akan weci imdotanke cin he iyecen.

22 Tuwe noge yukan hecinhan, taku Woniya kin okodakiciye kin ewicakiye cin he naĥon kta.

WICOWOYAKE 4.

1 Hena iyohakam wanmdake ca ito maĥpiya kin ekta tiyopa wan yuĥdokapi; qa wicaho tokaheya nawaĥon kin he maza yahotonpi tanka kin iyececa, he omakiye ca heya, Deciya u wo, dena iyohakam taku u kte cin hena wanyagciciye kta ce.

2 Unkan kohanna Woniya kin en waun; qa ito, maĥpiya kin ekta oiyotanke wan ecen hdepi, qa tuwe akan iyotankehan yanka.

3 Tuwe akan iyotanke cin he iwanyakapi kin inyan teĥika, iyaspis qa saĥdinos iyececa; qa oiyotanke kin ihdukšan wihmunke wan hmihbeya yanka, smaĥagdos inyan kin iyececa.

4 Qa oiyotanke kin ihdukšan oyanke wikcemna nonpa sam topa wanka; qa oyanke kin hena en hunkawicayapi wikcemna nonpa sam topa iyotankapi, qa wokoyake ska koyakapi e wanmdaka; qa pa kin en mazaskazi tešdakapi.

5 Unkan oiyotanke kin etanhan wakanhdi qa wakinyan hotonpi qa wicaho hiyu; qa oiyotanke kin itokam petijanjan šakowin peta ece ideyapi, hena Wakantanka taniya šakowin kin heepi.

6 Unkan oiyotanke kin itokam mde wan wanka janjan seca, caĥtowata iyecen kohdi; qa oiyotanke kin cokaya, qa oiyotanke kin ihdukšan, taku ni un topa kin yukanpi, hena e tokapatanhan qa hektapatanhan ko išta ojupidan.

7 Unkan taku ni un tokaheya kin he mnaja ouncage kin iyececa; qa taku ni un iyokihe kin he tatanka ouncage kin iyececa; qa taku ni un iciyamni kin he wicašta itohnake kin iyecen yuha; qa taku ni un icitopa kin he wanmdi kinyan un ouncage kin iyececa.

8 Qa taku ni un topa kin otoiyohi ĥupahu šakpekpe yuhapi, qa ihdukšan, qa mahen tanhan išta ojupidan; qa anpetu hanyetu ko ayaštan šni hecen eyapi, Wakan, Wakan, Wakan, Itancan Wakantanka Iyotan wašaka, tuwe un, qa un qon, u kte cin hee ce.

9 Qa tohan taku ni un topa kin, tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke ca owihanke wanin ni un kin he wowitan, qa wootanin, qa wopida qupi kinhan;

10 Hehan hunkawicayapi wikcemna nonpa sam topa kin hena, tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin he itokam makata eĥpeiciyapi, qa tuwe ohinniyan ni un kin ohodapi, qa watešdake tawapi kin oiyotanke kin itokam eĥpekiyapi, qa hecen eyapi;

11 Itancan, wowitan, qa wootanin, qa wowašake iyacu kta e iyenihantu, taku owasin yakage ca nitoiyokipi kin on owasin kagapi qa ecen han.

WICOWOYAKE 5.

1 Unkan tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin he etapa kin eciyatanhan wowapi wan mahen tanhan qa akapatanhan owapi, qa ipuspe šakowin on apuspapi kin he wanmdaka.

2 Qa maĥpiya ohnihde wašaka wan wanmdaka, he hotankakiya hotanin qa, Wowapi kin he tuwe yumdaye ca ipuspe šakowin kin yuĥdoke kta okihi he, eya.

3 Unkan maĥpiya kin ekta, qa maka kin akan, qa maka kin ihukuya tanhan tuwedan wowapi kin he yumdaye ca, en wanyaka okihi šni.

4 Hehan nina waceya, tuwe wowapi kin yumdaye ca yawa, qa en wanyake kta iyekicihantu kin tuwedan iyeyapi šni kin heon etanhan.

5 Unkan hunkawicayapi kin wanji hemakiya; Ceye šni wo, ito Juda wicoun kin etanhan, mnaja kin, Dawid hutkan kin hee wowapi kin yumdaye ca, ipuspe šakowin kin yuĥdoke kta okihi.

6 Hehan wanmdake ca, iho, oiyotanke kin cokaya, qa taku ni un topa, hunkawicayapi ko wicacokaya Amnos wan najin, wošnapi iyececa, he šakowin išta šakowin ko yukan, Wakantanka taniya šakowin maka kin owancaya ye wicayapi kin hena eepi.

7 He en hi, qa tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin nape etapa kin etanhan wowapi qon icu.

8 Unkan wowapi kin he icu qehan, taku ni un topa kin, qa hunkawicayapi wikcemna nonpa sam topa kin hena Amnos kin itokam makata eĥpeiciyapi, otoiyohi candowankiyapi hduhapi, qa nakun mazaskazi wiyatke taku waštemna on ojudan, wicašta wašte wocekiye tawapi kin hee:

9 Qa odowan teca wan ahiyayapi, qa heyapi; Wowapi kin iyacu, qa ipuspe kin duĥdoke kta e iyenihantu ce, waniyušnapi qa Wakantanka ekta niwe kin on opeunyakitonpi, wicoun otoiyohi etanhan, qa iapi kin, qa wicowazi kin, qa oyate kin otoiyohi etanhan;

10 Qa Wakantanka ekta wicaštayatapi wawayušnapi ko unyakagapi; unkan maka kin oununyanpi kta ce.

11 Unkan wanmdake ca, oiyotanke kin ihdukšan, qa taku ni unpi kin hunkawicayapi ko wicihdukšan, maĥpiya ohnihde woyawa tanka ota, qa kektopawinge ece kektopawinge, hena hopi kin nawaĥon;

12 Hotankakiya heyapi, Amnos wošnapi qon he wowašake, qa woyuha, qa woksape, qa wicookihi, qa wootanin, qa wowitan, qa wowašte henakiya icu kta okihi ce.

13 Unkan taku maĥpiya ekta un, qa taku maka akan un, qa taku maka ihukuya tanhan un, qa taku miniwanca mahen un, hena taku ohnaka ko owasin kaken eyapi nawaĥon; Tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin Amnos kin kici wowašte kin, wootanin kin, wowitan kin, qa wowašake kin henakiya owihanke wanin tawapi nunwe.

14 Unkan taku ni un topa kin hena, Hecetu nunwe, eyapi; qa hunkawicayapi wikcemna nonpa sam topa kin hena makata eĥpeiciyapi, qa tuwe ohinniyan ni un kin he ohodapi.

WICOWOYAKE 6.

1 Unkan Amnos kin ipuspe tokaheya yuĥdoke cehan wanmdaka; unkan taku ni un topa kin wanji, wakinyan hotonpi kin iyecen hotanin qa, U qa wanyaka wo, eya nawaĥon.

2 Unkan wanmdake ca, ito, šuktanka ska wan tuwe akan iyotanke cin he itazipa wan yuha; qa watešdake wan qupi; unkan ohiye ca, ohiye kta e iyaya.

3 Unkan ipuspe inonpa yuĥdoke cehan, taku ni un icinonpa kin he, U qa wanyaka wo, eya nawaĥon.

4 Unkan šuktanka wan tokeca hin ša kin he hinanpa; unkan tuwe akan iyotanke cin he maka kin etanhan wookiye icu kta e qupi, hecen otoiyohi kiciktepi kta; qa nakun maza sagye wan tanka qupi.

5 Unkan ipuspe iyamni kin yuĥdoke cehan, taku ni un wiciyamni kin he, U qa wanyaka wo, eya nawaĥon. Unkan wanmdake ca ito šuktanka sapa wan; qa tuwe akan iyotanke cin he nape ohna taku on tke utapi wanji yuha.

6 Unkan taku ni un topa kin cokaya tanhan wicaho wan nawaĥon, Aguyapi iyutapi wanji he kašpapidan wanjidan, qa šuktanka tawote iyutapi nonpa he kašpapidan wanjidan kta; qa wihdi miniša ko ihnuhan kiuniyaye cin, eya.

7 Unkan ipuspe itopa kin yuĥdoke cehan, taku ni un icitopa kin he ho kin nawaĥon; U qa wanyaka wo, eya.

8 Unkan wanmdake ca ito šuktanka wan hin san; tuwe akan iyotanke cin he Wiconte eciyapi, qa Wicaĥapi kin he ihakam iyaya. Unkan maka hanke itopa kin hehanyan maza sagye, qa wicaakiĥan, qa wiconte, qa wamanica maka akan un kin hena on wicašta wicakte kta e wowašake qupi.

9 Unkan ipuspe izaptan kin yuĥdoke cehan, wahna wošnapi kin ihukuya tona Wakantanka oie, qa iye waayataninpi kin he on wicaktepi qon hena nagipi kin wanwicamdaka.

10 Hena hotankakiya hotaninpi qa heyapi, Itancan wakan, qa wicaka, tohanyan tona maka kin akan yukanpi kin wicadaco šni qa we unkitawapi kin on toyecon šni he.

11 Unkan hena otoiyohi wokoyake ska wicaqupi, qa ptecedan ape yukanpi kta, tona om taokiye unpi qon, qa iye hunkawanjitkupi kin, iš iyepi iyecen wicaktepi kte cin he yuštanpi kta hehanyan, kewicakiyapi.

12 Unkan ipuspe išakpe kin yuĥdoke cehan, wanmdake ca ito maka škanškan tanka, qa anpetu wi kin sapa aya, wahinske ojuha kin iyececa, qa hanyetu wi kin iš we iyecen icaga.

13 Qa maĥpiya wicanĥpi kin makata hinĥpayapi, witanšna hu wan tateyanpa tanka kahuhuza eca waskuyeca štunkadan keš paĥpa ece kin he iyececa.

14 Qa wowapi pehan ehnakapi kin he iyecen maĥpiya kin tanin šni iyaye ca, ĥe otoiyohi, wita otoiyohi ko yutokan iyeyapi.

15 Qa maka wicaštayatapi, qa wicašta tankinkinyanpi, qa wicašta watonpika, qa wicašta itancanpi, qa wicašta wašakšakapi, qa wicašta wowidake unpi kin otoiyohi, qa ihduhapi kin otoiyohi, makoĥdoka qa ĥe imnija kin ehna naiciĥmanpi;

16 Qa inyan ĥe imnija ko hena heciyapi, Unkahinĥpayapi, qa tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin itohnake kin etanhan, qa Amnos kin wocanniye tawa kin etanhan anaunĥman po:

17 He wošihda tawa anpetu tanka kin wanna hi; unkan tuwe najin okihi kta he.

WICOWOYAKE 7.

1 Unkan hena iyohakam maĥpiya ohnihde topa maka oise topa kin en inajinpi kin wanwicamdaka, maka tate ouye topa kin yuhapi, hecen maka qa miniwanca qa can hiyeye cin wanjidan atateyanpa kte šni.

2 Hehan maĥpiya ohnihde tokeca wan wiyohiyanpa tanhan wankantkiya u kin wanmdaka, he Wakantanka ni un ipuspe tawa kin yuhe ca maĥpiya ohnihde topa maka miniwanca ko kiuniyanpi kta e wicaqupi qon hena hotankakiya hoyewicakiye;

3 Qa heya, Maka, qa miniwanca, qa can hiyeye cin kiuniyanpi šni po, Wakantanka unkitawapi taokiye wicaye cin itepi kin en wapetog wicuntonpi šni kin hehanyan.

4 Unkan tona wapetog wicatonpi wicayawapi kin nawaĥon, Israel cincapi wicoun owasin etanhan kektopawinge opawinge sam kektopawinge wikcemna topa sanpa kektopawinge topa wapetog wicatonpi.

5 Juda wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Ruben wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Gad wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi;

6 Aser wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Nepthalim wicoun kin etanhan kektopawinge akenonpa wapetog wicatonpi; qa Manasse wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi;

7 Sumeon wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Lewi wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Isakar wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi;

8 Zabulon wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Joseph wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi; qa Benjamin wicoun kin etanhan kektopawinge ake nom wapetog wicatonpi.

9 Hena taku kin iyohakam wanmdake ca, iho, wicota ĥinca, wicayawa kta tuwedan okihi šni, oyate hiyeye cin, qa wicoun kin, wicowazi kin, iapi ko owasin otoiyohi etanhanpi, oiyotanke kin itokam, qa Amnos kin itokam najinpi, wokoyake ska ece koyakapi, qa can wapa nape ohna yuhapi;

10 Qa hotankakiya hotaninpi qa heyapi, Wakantanka unkitawapi oiyotanke kin akan kiyotanke cin hee, Amnos kin kici, niwicaye yuha nunwe.

11 Unkan maĥpiya ohnihde owasin oiyotanke kin okšan, qa hunkawicayapi taku ni un topa kin hena ko wicihdukšan inajinpi, qa oiyotanke kin itokam ite makipusdiya eĥpeiciyapi, qa Wakantanka ohodapi;

12 Qa heyapi, Amen; Wowašte, qa wowitan, qa woksape, qa wopida, qa woyuonihan, qa wowašake, qa wicookihi henakiya Wakantanka unkitawapi kin owihanke wanin yuha nunwe. Amen.

13 Hehan hunkawicayapi kin etanhan wanji waayupte ca, Wokoyake ska koyakapi kin hena tuwepi, qa tokiya tanhan upi he, emakiya.

14 Unkan, Itancan, niye sdonyaya ce, epa. Unkan hemakiya; Wicokakije tanka etanhan upi qon dena eepi, unkan wokoyake hdujajapi, qa Amnos we kin on hduskapi.

15 Heon etanhan Wakantanka oiyotanke kin itokam yakonpi, qa tipi wakan iye tawa kin ohna anpetu hanyetu ko ohodapi ece; qa tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin he hena wicacokaya ounye kta.

16 Qa tohinni wotektehdapi kte šni, qa ipuzapi kte šni, qa anpetu wi kin qa taku kata ašpanwicaye kte šni.

17 Tuka Amnos kin, oiyotanke cokaya un kin he, hena wonwicaye ca, miniĥdoka ni un kin icahda yus awicaye kta: qa hena ištapi kin etanhan Wakantanka ištamnihanpe kin owasin wicakipakinte kta.

WICOWOYAKE 8.

1 Unkan ipuspe išakowin kin yuĥdoke cehan, maĥpiya ekta wihiyayedan wancadan ape cin hanke hehanyan inina yukanpi.

2 Unkan maĥpiya ohnihde šakowin Wakantanka itokam najinpi kin wanwicamdaka; qa maza yahotonpi tanka šakowin wicaqupi.

3 Hehan maĥpiya ohnihde wan tokeca u qa wahna wošnapi kin ekta hinajin, mazaskazi oizinye wan yuha: Unkan taku waštemna ota qupi kin he, tona owotanna un kin owasin wocekiye tawapi kin ahna, mazaskazi wahna wošnapi kin oiyotanke kin itokam wanke cin he akan wošna kta e heon.

4 Unkan maĥpiya ohnihde nape kin etanhan šota izite cin, tona owotanna un wocekiye tawapi kin hena ko, Wakantanka itokam wankantkiya aya.

5 Unkan maĥpiya ohnihde kin he oizinye kin icu, qa wahna wošnapi peta kin etanhan oju, qa maka kin ekta eĥpeya; unkan iho, wicaho, qa wakinyan hotonpi, qa wakanhdi, qa maka škanškan.

6 Unkan maĥpiya ohnihde šakowinpi maza yahotonpi tanka yuhapi kin hena yahotonpi kta e hduwiyeyapi.

7 Unkan maĥpiya ohnihde tokaheya kin yahoton, qa wasu peta ko we icicahiyapi maka kin ahinhe: Qa can iyamnimni kin ĥuĥnaga, qa wato kin iyuĥpa ĥuĥnaga.

8 Unkan maĥpiya ohnihde iyokihe kin he yahoton, qa taku ĥe wan tanka iyececa peta on itkonyahe cin he miniwanca kin en iyoĥpeyapi: Qa miniwanca kin hanke iyamni we icaga:

9 Qa taku miniwanca oicage ni un kin hanke iyamni tapi, qa wita wata kin iyamnimni kin owihanke yapi.

10 Unkan maĥpiya ohnihde iciyamni kin he yahoton, qa wicanĥpi wan tanka ideyapi petijanjan iyececa, maĥpiya kin eciyatanhan hinĥpaye ca wakpa iyamnimni kin ahinĥpaye ca mini ĥdoka kin en.

11 Wicanĥpi kin he, Yatkepicašni, eciyapi. Unkan mini yatkepica šni icage ca wicašta ota mini kin on tapi, pa icage cin heon.

12 Unkan maĥpiya ohnihde icitopa kin he yahoton; unkan anpetu wi hanke iyamni, qa hanyetu wi hanke iyamni, qa wicanĥpi iyamnimni kin apapi, qa hecen hanke iyamni otpaza icu, qa anpetu kin hanke iyamni hehanyan iyoyanpa šni un, qa hanyetu kin nakun iyececa.

13 Hehan wanmdake ca nawaĥon, maĥpiya ohnihde wan maĥpiya cokaya tanhan kinyan iyaye ca hotankakiya heya, Wicokakije, wicokakije, wicokakije, tona maka ounyanpi kin hena en, maza yahotonpi tanka hotonpi kin maĥpiya ohnihde yamni yahotonpi kte cin heon etanhan.

WICOWOYAKE 9.

1 Unkan maĥpiya ohnihde icizaptan kin he yahoton, qa iho, wacanĥpi maĥpiya kin eciyatanhan maka kin ahinĥpaya wanmdaka; unkan he makoĥdoka ceteta wanica tiyopa iyuĥdoke kin qupi.

2 Qa makoĥdoka ceteta wanica he tiyopa kin yuĥdoka, unkan makoĥdoka kin etanhan šota hiyu, peta on maza šdoyapi tanka ĥinca etanhan šota uye cin iyececa; qa wošbe etanhan šota kin he on anpetu wi kin okotonyan kici aotpaza.

3 Unkan šota kin etanhan psipsicadan au, maka kin ekta, qa wicowašake wicaqupi, wamduška maka akan un kin wicowašake yuhe cin he iyececa.

4 Qa wato maka aicage cin, taku toya un, qa can kin owasin kiuniye šni wicašipi, tuka wicašta kin tona itepi kin en Wakantanka tawowapetogton yuhapi šni kin henana.

5 Qa hena wicaktepi kta e wicaqupi šni, tuka wi zaptan hehanyan kakišwicaye kta e wicaqupi. Unkan kakišyapi kin he wamduška wicašta cawicape cinhan kiuniyanpi kin he iyececa.

6 Unkan anpetu kin hena en wicašta wiconte akitapi kta, tuka iyeyapi kte šni, qa tapi cinpi kta, tuka wiconte e nawicakicipe kta.

7 Psipsicadan kin hena ouncage kin šuktanka ozuye on wiyeya ehnag najinpi kin he iyececa; qa pa akan mazaskazi watešdake iyececa wapaha kitonpi, qa itepi kin wicašta ite kin iyececa.

8 Qa paha kin he winoĥinca paha iyecen yuhapi, qa hi kin hena mnaja hi kin iyececa.

9 Qa maza sapa maku akaĥpe iyececa maku akaĥpe tonpi; qa ĥupahu ĥmuĥmunyan he ozuye canpahmihma, qa šuktanka ota ozuye ekta nawang yapi kin he iyececa.

10 Wamduška kin iyecen sinte yuhapi, qa sinte kin en icape yuke ca, wi zaptan hehanyan wicašta kin kiuniwicaye kta okihipi.

11 Unkan wicaštayatapi wan yuhapi, wošbe ceteta wanica etanhan ohnihde, Hebrew iapi kin eciyatanhan Abaddon eciyapi, qa Helenes iapi kin eciyatanhan Apoluon eciyapi kin hee.

12 Wicokakije kin wanji wanna henakeca, qa ito he iyohakam wicokakije nom u kta ce.

13 Unkan hehan maĥpiya ohnihde icišakpe kin yahoton, qa mazaskazi wahna wošnapi Wakantanka itokam wanke cin he he topa kin etanhan wicaho wan taninyan nawaĥon:

14 He maĥpiya ohnihde icišakpe maza yahotonpi tanka yuhe cin he heciya; Maĥpiya ohnihde topa wakpa tanka Yuphrate kin ekta wicakaškapi kin hena wicakiyuška wo.

15 Hehan maĥpiya ohnihde topa kin wicakiyuškapi; hena e wancadan ape cin, qa anpetu wanji, qa wi wanji, qa omaka wanjidan hehanyan wiyeya ehnag unpi, wicašta iciyamnimni kin wicaktepi kta e heon.

16 Unkan ozuye kin šuktanka akan iyotankapi kin hena kektopawinge kektopawinge opawinge nonpa; hena wicayawapi kin nawaĥon.

17 Qa wowanyake kin en šuktanka kin hecen wanwicamdaka, qa wicašta akan iyotankapi kin hena maku akaĥpe šaša, toto, qa zizi yuhapi. Unkan šuktanka pa kin he mnaja pa kin iyececa, qa ipi kin etanhan peta, qa šota, qa caĥdi on kagapi kin hiyu.

18 Unkan hena yamni, peta, qa šota, qa caĥdi on kagapi, hena ipi kin etanhan hiyu qon he on wicašta iciyamnimni kin wicaktepi.

19 Wowašake yuhapi kin he ipi kin ohna qa sintepi kin ohna; sintepi kin hena wamduška kin iyececa, qa pa yukan ece, qa hena on wakiuniyapi ece.

20 Unkan wicašta tona wicokakije kin hena on wicaktepi šni kin hena iye napepi wicoĥan kin on iyopeiciyapi šni, hecen taku wakan šicapi kin ohowicadapi, qa mazaskazi, qa mazaska, qa mazazi, qa inyan, qa can wakagapi ohodapi ece kin ayuštanpi šni; hena wawanyake šni, qa winaĥon šni qa mani okihi šni.

21 Qa nakun tinwicaktepi, qa wapiyapi, qa wiinaĥmanpi, qa wamanonpi econpi kin on iyopeiciyapi šni.

WICOWOYAKE 10.

1 Unkan hehan maĥpiya ohnihde wan tokeca wašake ĥinca maĥpiya kin eciyatanhan kuntkiya u, maĥpiya šapa hdowin kin he wanmdaka; wihmunke wan wapaha kiye ca, ite kin he anpetu wi kin iyececa, qa siha kin peta wankantkiya ide kin iyececa.

2 Qa nape kin on wowapi wan cistinna yumdayeya yuha. Qa siha etapa kin miniwanca ahekiye ca, sicatka kin iš maka kin akan.

3 Qa hotankakiya hotanin, mnaja wan hoton kin iyececa. Unkan hotanin hehan wakinyan šakowin hotonpi.

4 Unkan wakinyan šakowin kin hotonpi hehan wowapi wakage kta, tuka wicaho wan nawaĥon, maĥpiya kin eciyatanhan hemakiya, Taku wakinyan šakowin eyapi kin he sutaya apuspa wo, qa wowapi en kage šni wo.

5 Unkan maĥpiya ohnihde miniwanca maka ko akan najin wanmdake ciqon he nape kin maĥpiya kin ekta hdugate;

6 Qa tuwe ohinniyan ni un, qa maĥpiya kage ca, taku ohnaka ko, maka qa taku ohnaka ko, miniwanca qa taku ohnaka ko kage cin hee on konza, Anpetu kin wanna henakeca kta;

7 Tuka maĥpiya ohnihde icišakowin yahoton kinhan, anpetu kin hena en Wakantanka tawowiyukcan henakeca kte cin hehanyan, iye taokiye, wicašta wokcan kin owicakiyake ciqon he iyecetu ce.

8 Unkan wicaho maĥpiya kin eciyatanhan tanin qon he ake hoyemakiye ca heya, Maĥpiya ohnihde miniwanca maka ko akan najin kin he ekta ye ca, wowapi cistinna yumdayapi kin nape en un kin he icu wo.

9 Hehan maĥpiya ohnihde kin he en wai qa hewakiya, Wowapi cistinna kin he maqu wo. Unkan, Icu qa yuta wo, tezi kin pa niye kta, tuka nii kin ohna tuĥmaga canhanpi kin iyecen skuye kta ce, emakiya.

10 Unkan wowapi cistinna kin maĥpiya ohnihde nape kin etanhan iwacu, qa temwaya; qa mii kin en tuĥmaga canhanpi kin iyecen skuya, tuka nawapca hehan tezi kin pa mayan.

11 Hehan, Oyate, qa Ikcewicašta, qa iapi kin, qa wicaštayatapi ota en wicayakidukcan kta ce, emakiya.

WICOWOYAKE 11.

1 Unkan cedi wan cansakadan iyececa he maqupi; unkan maĥpiya ohnihde kin najinhan najin qa heya; Najin, qa tipi wakan Wakantanka tawa kin iyuta wo, qa wahna wošnapi, qa tona en cekiyapi ece kin hena nakun.

2 Tuka hocoka kin, tipi wakan itankan, he tankan iyeye ca iyute šni wo; he Ikcewicašta kin wicaqupi; unkan otonwe wakan kin amanipi kta, wi wikcemna topa sam nonpa hehanyan.

3 Unkan waayataninpi nom mitawa kin wahinske ojuha oihdugepi waayatapi kta e wicawaqu kta, anpetu kektopawinge sanpa opawinge nonpa sanpa wikcemna šakpe hehanyan.

4 Hena e Oliwe can nonpa qa petijanjan nom, Wakantanka maka yuhe cin itokam he cin hena eepi.

5 Unkan tuwe hena kiuniwicaye kta cin kinhan, ipi kin etanhan peta hiyu, qa toka wicayapi kin ihang wicaye kta: Tuwe kiuniwicaya cin kinhan he hecen ktepi kta.

6 Hena e maĥpiya kin onataka okihipi, hecen magaju kte šni, waayatapi anpetu kin icunhan, qa mini kin we icaĥyapi kta okihipi, qa tohan cinpi eca wokakije owasin on maka kin kakišyapi ece.

7 Unkan taku yaotaninpi kin wanna yuštanpi kta hehan, wošbe kin etanhan wamanica wan wankantkiya hiyu, qa hena azuwicaye kta, qa ohiwicaye ca wicakte kta.

8 Unkan hena tancan tapi kin otonwe tanka canku kin ohna wanke kta, he iapi wakan kin eciyatanhan Sodom qa Egupta eciyapi, qa tukten Itancan unkitawapi kin icipaweĥ okatanpi qon.

9 Unkan wicašta kin, qa wicowazi kin, qa iapi kin, qa oyate kin, hena tancan tapi kin wanwicayakapi kta, anpetu yamni qa wanji hanke hehanyan, qa tancan tapi kin maka mahen wicaĥapi kte cin iyowinwicakiyapi kte šni.

10 Unkan hena on etanhan tona makoce kin en ounyanpi kin magagaiciyapi, qa wiyuškinpi kta, qa taku kicicupi kta, waayatapi nom tona maka akan ni un kin kakišwicayapi qon hena on etanhan.

11 Unkan anpetu yamni qa wanji hanke iyohakam, wiconi oniya kin Wakantanka eciyatanhan hena mahen iwicayaya; qa siha on najinpi, unkan tona wanwicayakapi kin nina yušinyayapi.

12 Unkan hena wicaho wan tanka naĥonpi, maĥpiya kin eciyatanhan hewicakiya; Deciya wankan u po, eya. Unkan maĥpiya šapa wan akan maĥpiya kin ekta iyayapi, qa tona toka wicayapi qon hena wanwicayakapi.

13 Unkan wihiyayedan ape cin he icunhan maka škanškan wan tanka, qa otonwe kin hankedan iwikcemnamna kin hinĥpaya, qa maka škanškan kin on tona tapi kin hena wicašta kektopawinge šakowin. Qa unmapi kin yušinyayapi qa maĥpiya Wakantanka kin wowitan qupi.

14 Wicokakije inonpa kin wanna henakeca, qa ito wicokakije iyamni kin kohanna u kta ce.

15 Hehan maĥpiya ohnihde icišakowin kin yahoton, qa maĥpiya kin ekta wicaho tanka hotaninpi, qa heyapi, Itancan unkitawapi qa Messiya tawa kin, maka wokiconze kin tawaye ca, ohinniyan en wicaštayatapi un kta ce.

16 Hehan hunkawicayapi wikcemna nonpa sanpa topa, Wakantanka itokam oiyotanke kin akan kiyotankapi kin, hena makata eĥpeiciyapi, qa Wakantanka ohodapi;

17 Qa heyapi, Itancan Wakantanka Iyotan wašake cin, tuwe un, qa un qon, u kte cin he niye ce, pidaunyayapi, nitowašake tanka kin iyekcu, qa wicayeconza ce.

18 Qa oyate kin šinhdapi, qa wocantiyahde nitawa kin wanna hi; qa tohan wicate cin wicayacopi kta, qa ookiye wicayaye cin wicašta wokcan, qa owotanna, qa tona nicaje kin kokipapi, cistinpidan tankinkinyan ko, taku wicayaqu kta, qa tona maka napištanyanpi kin hena napištanwicayaye kte cin.

19 Hehan maĥpiya kin ekta tipi wakan Wakantanka tawa kin yuĥdokapi, qa tipi wakan kin en wicotakuye can koka kin wanyakapi. Unkan ito wakanhdi, qa wicaho, qa wakinyan hotonpi, qa maka škanškan, qa wasu tanka.

WICOWOYAKE 12.

1 Unkan maĥpiya kin ekta wowapetokeca tanka wan tanin: Winoĥinca wan anpetu wi kin koyake ca, hanyetu wi kin siha kin ihukuya, qa pa kin en wicanĥpi ake nonpa wapaha kiya.

2 He ihdušake ca, hokšiksuye ca howaya, cinca ton kta e wayazanka.

3 Unkan hehan maĥpiya kin ekta wowapetokeca tokeca wan tanin; wamduška duta tanka wan, he pa šakowin, qa he wikcemna yuha, qa pa šakowin kin en watešdake šakowin tešdaka.

4 Qa sinte kin on maĥpiya wicanĥpi iyamnimni kin iwicacu, qa maka kin ekta eĥpewicaya. Unkan wamduška kin he winoĥinca hokšiksuye cin itokam najin, cinca ton kinhan temye kta.

5 Hehan cinca ton, wica kin, oyate hiyeye cin owasin maza icapsinte wan on wicayuhe kte cin hee. Unkan hokšiyoqopa kin he Wakantanka, qa iye oiyotanke kin ekta eyakupi.

6 Unkan winoĥinca kin he ĥewoskan makoce kin ekta napa, heciya Wakantanka taku wiyeya ekicihnaka, qa hen anpetu kektopawinge sanpa opawinge nonpa sam wikcemna šakpe hehanyan wonyapi kta.

7 Hehan maĥpiya kin ekta ozuye kagapi; Mikael qa iye taokiye kin wamduška kin kici kicizapi. Unkan wamduška kin qa iye taokiye kin kicizapi;

8 Qa ohiwicayapi šni; hecen hetanhan maĥpiya kin ekta tuktedan wicakiyukanpi šni.

9 Unkan wamduška tanka kin, wamduška wanakaja tanhan un kin hee, Wakanšica qa Satan eciyapi, wicašta hiyeye cin owasin wicahnaye cin hee, makata eĥpeyapi, qa tona ookiye wicaye cin hena nakun kici tankan iyewicayapi.

10 Unkan maĥpiya kin eciyatanhan wicaho wan tanka nawaĥon, hecen eya, Wanna unkita Wakantankapi wiconi tawa, qa towašake qa tokiconze kin u; qa Messiya wicookihi tawa kin nakun; tuwe hunkawanjin wicunkiyapi kin taku iyawicaonpe cin, Wakantanka unkitawapi kin itokam, anpetu hanyetu ko awicaie cin hee kun eĥpeyapi kin heon etanhan.

11 Unkan hena Amnos we kin he on, qa waayataninpi oie tawapi kin he on ohiyapi, qa wiconte hehanyan wiconi tawapi kin wašte kidapi šni.

12 Heon etanhan, maĥpiya kin iyuškin po, qa tona ohna tipi kin. Tuka tona maka kin miniwanca ko ekta yakonpi kin hena wicokakije yuhapi kta; niyepi kin ekta Wakanšica kun iyaye ca wošihda tanka yuha, aškayedan kta e sdonkiye cin heon etanhan.

13 Unkan wamduška kin maka kin ekta eĥpeyapi kin he wanhdaka, hehan winoĥinca cinca ton qon he šicaya kuwa.

14 Unkan winoĥinca kin he wanmdi tanka ĥupahu tawa nom qupi, on ĥewoskan makoce tukten ti kte cin heci kinyan iyaye kta, heciya waniyetu yamni qa wanji hanke hehanyan wonyapi kta, wamduška itohnake kin itehanyan.

15 Unkan wamduška kin iye i kin etanhan mini hiyuya, wakpa wan iyececa, qa winoĥinca kin ihakam hiyayeya, minin teye kta e heon.

16 Unkan maka kin winoĥinca kin he okiye ca, i hdukawa, qa wakpa wamduška i kin etanhan hiyuye cin he yaĥepa.

17 Unkan wamduška kin he winoĥinca kin on šinhda, qa winoĥinca cinca wicaye cin, tona Wakantanka tawoahope kin ahopapi, qa Jesus Messiya wootanin tawa yuhapi kin hena azuwicaya.

WICOWOYAKE 13.

1 Unkan hehan miniwanca kahda wiyaka kin en nawajin. Qa miniwanca kin etanhan wamanica wan hiyu wanmdaka, pa šakowin, qa he wikcemna yuha, qa he kin akan wacinhe wikcemna, qa pa kin akan waoštehdapi caje kin.

2 Unkan wamanica wanmdake cin he inmu tanka iyececa, qa siha kin hena waĥanksica siha kin iyececa, qa i kin mnaja i kin iyececa. Unkan wamduška qon towašake kin he qu, qa oiyotanke tawa kin, qa wicookihi tanka.

3 Unkan wanmdake ca, ito pa kin wanji kiuniyanpi, on te kta tuka; unkan kiuniyanpi kin on te kte cin he okizi, qa wicašta kin owasin wamanica kin on yušinyayapi.

4 Qa wamduška kin towašake kin wamanica qu qon he ohodapi, qa wamanica kin he nakun ohodapi, qa heyapi, Tuwe wamanica kin iyececa he, qa tuwe he kici kicize kta okihi he.

5 Unkan i wan qupi, he on taku tanka, qa iapi šice cin eye kta, qa wowašake qupi, wi wikcemna topa sanpa nonpa hehanyan, ozuye econ kte cin heon.

6 Unkan i hdukawa qa Wakantanka yašica, caje, qa wakeya tawa kin, qa tona maĥpiya kin ekta etipi kin hena taku awicakicaga.

7 Qa tona owotanna un kin hena azuwicaye ca wicaktedan kta e qupi, qa wicowazi, qa iapi kin, qa oyate kin owasin wicayuhe kta e wowašake qupi.

8 Unkan tona maka akan unpi cajepi kin wiconi wowapi Amnos, maka kagapi kin hehantanhan wošnapi qon, he tawa kin en owapi šni kin hena owasin wamanica kin ohodapi.

9 Tuwe noge yukan hecinhan, he naĥon kta.

10 Tuwe wayaka awicahdi kinhan he wayaka ayapi kta, qa tuwe maza sagye on wicakte kin he maza sagye on ktepi kta ce. He en wicašta owotanna apepi qa wacinyanpi kin tanin.

11 Unkan wamanica wan tokeca maka kin etanhan hiyu kin he wanmdaka; he he nom yuha taĥin wanuyanpi cincadan iyececa, qa wamduška iyecen ia.

12 Unkan wamanica tokaheya kin he towašake kin ocowasin yuha, qa maka kin, tona akan un kin hena ko wamanica tokaheya kin kiuniyanpi, qa on te kta, tuka okizi kin he ohodawicakiya.

13 Qa wowapetokeca tanka econ, wicašta wicitokam maĥpiya kin eciyatanhan peta maka kin ahinĥpaye ya.

14 Qa tona maka akan unpi kin wicahnayan, wowapetokeca wamanica kin itokam econ kta e qupi qon hena on. Qa tona maka akan unpi kin wamanica maza sagye on capapi tuka kini qon he iyacinpi wan kagapi kta e iwahokonwicakiya.

15 Qa wamanica iyacinpi kin he oniya qu okihi, hecen on wamanica iyacinpi kin ie kta, qa tona iyacinpi kin ohodapi šni kin hena wicakte kta okihi.

16 Unkan owasin, cistinpidan tankinkinyanpi ko, wijicapi qa waĥpanicapi, tona ihduhapi, wowidake unpi kin hena ko, nape etapa kin en, qa iš itepi kin en wowapetogton tawa kin yuhe wicakiya.

17 Unkan tuwedan wopeton kte šni, tuka tona wamanica towapetogton, caje kin, qa caje ihdawa kin he wanji tukte e yuhe cin henana.

18 De en woksape yukan. Tuwe ksape cin he wamanica tona ihdawa kin he yawa kta. He wicašta iyawapi kin hee, ihdawa kin he opawinge šakpe sanpa wikcemna šakpe sanpa šakpe.

WICOWOYAKE 14.

1 Hehan wanmdake ca, iho, Amnos wan Zion Paha kin akan najin, qa kektopawinge opawinge sanpa kektopawinge wikcemna topa sam kektopawinge topa kici najinpi, iye Atkuku caje kin itepi kin en owapi qon.

2 Unkan maĥpiya kin eciyatanhan wicaho wan nawaĥon, mini ota iĥaĥa kin iyececa, qa wakinyan tanka hoton kin iyececa. Qa dowankiyapi sa candowankiyapi on dowanpi wicahotanin nawaĥon.

3 Qa oiyotanke kin itokam, qa taku ni un topa kin, qa hunkawicayapi kin wicitokam odowan teca se ahiyayapi. Odowan kin he tuwedan onspe kta okihi šni, tuka kektopawinge opawinge sam kektopawinge wikcemna topa sam kektopawinge topa maka kin etanhan opewicatonpi qon hena.

4 Winoĥinca on ašamwicayapi šni kin hena eepi, tanšna unpi nakaeš. Tona Amnos kin tokiya ye cinhan iyahna yapi kin hena eepi. Wicašta kin etanhan Wakantanka qa Amnos kin ekta opewicatonpi tokaheya kin hena eepi.

5 Qa hena ipi kin en wohnaye takudan iyeyapi šni; qa Wakantanka oiyotanke kin itokam takudan iyaonpepica šni unpi.

6 Hehan maĥpiya ohnihde tokeca wan maĥpiya cokaya kinyan iyaye cin he wanmdaka, wotanin wašte owihanke wanin un kin, tona maka akan unpi kin, wicašta kin, qa wicowazi, qa iapi, qa oyate hiyeye cin owasin ieyanpaha owicakiyake kta yuha iyaya.

7 Qa hotankakiya heya, Wakantanka kinihanpi qa wowitan qu po; woyaco anpetu kin wanna hi ce; qa tuwe maĥpiya, maka, miniwanca, qa wakoniya kin kage cin he itokam canpeška makehde inajin po.

8 Unkan maĥpiya ohnihde icinonpa kin he ihakam ye ca heya, Hinĥpaya ce, Babulon otonwe tanka kin he hinĥpaya; wawiciĥaĥapi wocantiyahde mini ša tawa kin etanhan oyate hiyeye cin owasin yatke wicakiye cin he dee.

9 Unkan maĥpiya ohnihde iciyamni kin he hena wicihakam ye ca hotankakiya heya, Tuwe wamanica, qa iyacinpi kin ohoda, qa wowapetogton tawa kin ite, qa iš nape kin en yuhe cinhan;

10 He Wakantanka wocantiyahde miniša tawa kin wocanteptanye miniyatke tawa kin en okaštan kin hetanhan yatke kta, qa maĥpiya ohnihde owotanna un kin hena wicitokam, qa Amnos kin itokam, peta, caĥdi ko en kakišyapi kta.

11 Qa kakišwicayapi šota kin owihanke wanin wankan iyaya ece; qa tona wamanica iye iyacinpi ko ohodapi, qa tuwe he caje wapetogtonpi yuhe cin hena anpetu hanyetu ko oziyapi wanin unpi.

12 Wicašta owotanna apepi kin he de en un, qa tona Wakantanka tawoahope opapi qa Jesus wacinyanpi kin hena.

13 Hehan maĥpiya kin eciyatanhan wicaho wan nawaĥon, hecen emakiya, Wowapi ecen kaga wo; Detanhan wicate cin tona Itancan kin en tapi kin hena wicayawaštepi ece. Han, Woniya kin eya, Wicoĥtani kin ayuštanpi kta, qa wicoĥan kin wiciyahna iyaya ece.

14 Hehan wanmdake ca, iho, maĥpiya ska wan, qa wanji Wicašta Cinhintku kin iyececa akan iyotanka, he mazaskazi wapaha wan wapaha kiye ca, nape etapa kin on isan škopa pe ĥinca yuha.

15 Unkan maĥpiya ohnihde tokeca wan tipi wakan kin etanhan u, qa tuwe maĥpiya ska kin akan iyotanke cin he panyanhan heciya; Isan škopa nitawa kin en iyekiye ca aguyapi baksa wo. Mnayanpi kte cin wanna iyehantu; maka woksapi kin wanna šeca ce.

16 Unkan maĥpiya ska akan iyotanke cin he isan škopa tawa kin maka ekta yekiya, unkan maka kin bašdapi.

17 Hehan maĥpiya ohnihde wan tokeca tipi wakan maĥpiya kin ekta he cin hetanhan u, he nakun isan škopa pe ĥinca yuha.

18 Unkan maĥpiya ohnihde tokeca wan wahna wošnapi kin etanhan u, he peta on wowašake yuha. Qa he tuwe isan škopa pe ĥinca yuhe cin he panyanhan hoyekiye ca heya, Isan škopa pe ĥinca nitawa kin ekta yekiye ca maka hastanhanka kin mnayan wo; hastanhanka iyage kin wanna sapa ce.

19 Unkan maĥpiya ohnihde kin he isan škopa tawa kin maka ekta yekiye ca, maka hastanhanka iyuwi kin mnaye ca, Wakantanka wocantiyahde miniša iyuškice tawa tanka kin he en iyoĥpeya.

20 Unkan otonwe kin itankan mini ša iyuškice kin napanpi, qa mini ša iyuškice kin etanhan we hiyu, šuktanka i iyuwi kin hehanyan, stadiya kektopawinge sam opawinge šakpe hehanyan.

WICOWOYAKE 15.

1 Unkan maĥpiya kin ekta wowapetokeca tanka, qa wowinihan wanmdaka; maĥpiya ohnihde šakowin wicokakije šakowin ehake kin yuhapi, hena en Wakantanka wocantiyahde tawa kin henakeca kta.

2 Unkan mde wan janjan peta kici icicahiyapi seca wanmdaka, qa tona ohiya, wamanica qon, iye iyacinpi kin qa wowapetogton kin, qa tona caje iyawapi kin, ohiye ciqon hena janjan mde kin akan najinpi, qa Wakantanka candowankiyapi tawa kin heca yuhapi.

3 Qa Moses Wakantanka taokiye tadowan, qa Amnos kin tadowan kin ahiyayapi, qa heyapi, Itancan, Wakantanka Iyotan wašake cin nioĥan kin tanka, qa wowinihan, tona owotanna un kin en Wicaštayatapi kin he niye ce, nitacanku kin owotanna qa wicaka.

4 Itancan, tuwe konicipe kte šni, qa nicaje kin inidowan kte šni he; nišnana oniowotanna; qa oyate hiyeye cin owasin upi, qa nitokam canpeška makehde enajin kta; woyaco nitawa kin wanna tanin kin heon etanhan.

5 Unkan he iyohakam wanmdake ca, iho, maĥpiya kin ekta waayataninpi wakeya wakan kin he yuzamni han.

6 Qa maĥpiya ohnihde šakowin wicokakije šakowin yuhapi kin hena tipi wakan kin etanhan inanpapi, miniĥuha ska wiyatpa kin heca koyakapi, qa mazaskazi on maku opta ihduskitapi.

7 Unkan taku ni un topa kin wanji maĥpiya ohnihde šakowin kin mazaskazi wiyatke kin heca šakowin wicaqu; hena Wakantanka ohinniyan ni un wocantiyahde tawa kin on ojudan.

8 Unkan Wakantanka towitan, qa towašake kin eciyatanhan tipi wakan kin šota ojudan. Qa tipi wakan kin tuwedan timahen ye kta okihi šni, wicokakije šakowin maĥpiya ohnihde šakowin yuhapi kin henakeca kte šni hehanyan.

WICOWOYAKE 16.

1 Unkan tipi wakan kin etanhan wicaho wan tanka nawaĥon, maĥpiya ohnihde šakowinpi qon hewicakiya, Yapi, qa wiyatke Wakantanka wocantiyahde tawa kin hena maka kin en akaštan po, eya.

2 Hehan maĥpiya ohnihde tokaheya kin u, qa wiyatke tawa kin maka kin en akaštan. Unkan wicašta tona wamanica wowapetogton tawa kin yuhapi, qa iyacinpi kin ohodapi kin hena en šiyaka o tanka qa šica awicahinĥpaya.

3 Unkan maĥpiya ohnihde icinonpa kin wiyatke tawa kin miniwanca kin en akaštan; unkan he we icaga, wicate cin we kin iyececa, qa miniwanca kin en taku niyake un kin owasin tapi.

4 Unkan maĥpiya ohnihde iciyamni kin wiyatke tawa kin wakpa qa wakoniya kin hena en akaštan; unkan hena we icaga.

5 Hehan maĥpiya ohnihde wan mini kin yuhe cin he kaken eya, nawaĥon; Itancan, tuwe un, qa un qon, u kte cin he niye, oniowotanna, hecen wicadaco:

6 Wicašta owotanna, qa wokcanpi kin hena we kin wicakipapsonpi; qa hecen we yatke wicayakiya, he iyekicihantupi nakaeš.

7 Unkan wanji tokeca wahna wošnapi kin eciyatanhan kaken eya, nawaĥon; Itancan, Wakantanka Iyotan wašaka, wadaco kin he ohinniyan owotanna qa wicaka ce.

8 Hehan maĥpiya ohnihde icitopa kin wiyatke tawa kin anpetu wi kin en akaštan. Unkan he wicašta kin peta on wicagu kta e qupi.

9 Qa iyokatapi tanka kin wicašta wicagu, qa hecen Wakantanka wicokakije hena yuhe cin he caje kin oštehdapi, qa wowitan qupi kta on ihduecetupi šni.

10 Unkan maĥpiya ohnihde icizaptan kin wiyatke tawa kin wamanica oyanke tawa kin en akaštan; unkan wokiconze tawa kin otpaza ojudan, qa wayazanpi on cejipi kin hdaĥtaĥtakapi.

11 Qa wicokakije qa šiyaka o kin on etanhan maĥpiya Wakantanka kin yašicapi, qa iye oĥanpi kin on iyopeiciyapi šni.

12 Unkan maĥpiya ohnihde icišakpe kin wiyatke tawa wakpa tanka kin Yuphrate, he en akaštan; unkan mini kin puza aya, hecen wicaštayatapi wiyohiyanpa tanhan au kin canku kin wicakiciyumdayapi kta.

13 Unkan wamduška i kin etanhan, qa wamanica, i kin etanhan, qa woitonšni wokcan kin he i kin etanhan, taku wakan šica yamni, hnaška iyececa, hena hiyu wanmdaka.

14 Hena taku wakan šica taniyapi kin hecapi, wowapetokeca econpi, qa maka sitomniyan wicaštayatapi kin, qa wicoicage ocowasin ekta yapi, Wakantanka Iyotan wašake cin anpetu tawa tanka kin en zuya awicaupi kta e heon.

15 Iho, wamanon sa wan iyecen wau ce. Tuwe kiktahan un, qa wokoyake kpatan kin he yawaštepi ece, hecen tancodan mani kte šni, qa wištece cin wanyakapi kte šni.

16 Unkan Hebrew iapi kin eciyatanhan tukten Armagedon eciyapi, hen witaya u wicaya.

17 Hehan maĥpiya ohnihde icišakowin kin wiyatke tawa kin okaduze cin en akaštan. Unkan maĥpiya kin ekta tipi wakan kin etanhan, qa oiyotanke kin etanhan, wicaho tanka wan tanin, qa heya, Wanna henakeca.

18 Unkan iho wicaho taninpi, qa wakinyan hotonpi, qa wakanhdi tanin, qa maka škanškan wan tanka, wicašta kin maka akan iwicacage cin ehantanhan maka škanškan iyecen tanka wanica.

19 Qa otonwe tanka kin he yamni kiyušpapi; qa otonwe Ikcewicašta tawapi kin hena hinĥpayapi. Qa Babulon tanka kin he Wakantanka itokam kiksuyapi, wocanniye ohitike cin miniša wiyatke kin qu kta heon.

20 Unkan wita kin owasin najica, qa ĥe kin hena tuktedan iyeyapi šni.

21 Unkan maĥpiya kin eciyatanhan wasu tanka wicašta kin awicahinhe, otoiyohi taku tke utapi opawinge wanjidan inskokeca. Unkan wasu wicokakije kin on wicašta kin Wakantanka yašicapi ece, he wokakije iyotan tanka kin heon.

WICOWOYAKE 17.

1 Hehan maĥpiya ohnihde šakowin wiyatke šakowin yuhapi qon etanhan wanji u, qa omakiye ca hemakiya, Deciya u wo, wawiciĥaĥapi econ sa tanka mini ota akan iyotanke cin he token yacopi kin cicipazo kta ce.

2 He kici wicaštayatapi maka akan unpi kin wawiciĥaĥapi econpi ece, qa tona maka akan unpi kin wawiciĥaĥapi tawa miniša kin on witkopi ce.

3 Hehan Woniya kin on ĥewoskan makoce ekta amayan. Unkan winoĥinca wan wamanica duta wan akan iyotanke cin he wanmdaka; he waoštehdapi wicacaje kin ojudan, qa pa šakowin, he wikcemna ko ikoyaka.

4 Unkan winoĥinca kin he taku stan duta ko koyake ca, mazaskazi, inyan teĥika, oinpidan ko hena on wiyatpa un, qa nape kin ohna mazaskazi wiyatke wan yuha waoštehdapi, wawiciĥaĥapi ko asamyapi kin on ojudan.

5 Qa ite kin en caje wan owapi, Woanaĥbe kin, Babulon tanka, maka kin akan wawiciĥaĥapi, qa wayašicapi hunku kin hee.

6 Unkan wicašta owotanna we kin winoĥinca kin he iwitko wanmdaka, qa tona Jesus yaotaninpi kin hena we kin on. He wanmdake ca nina imanihan waun.

7 Hehan maĥpiya ohnihde kin he, Tokeca e ininihan he, emakiya; Winoĥinca woanaĥbe kin he ociciyake kta, qa wamanica akan iyotanke cin, pa šakowin, qa he wikcemna hduhe cin he nakun.

8 Wamanica wandake cin he un qon, qa un šni kin; qa wošbe cetete wanica etanhan hiyu kta, qa wicotakuni šni ekta hde kta. Qa tona maka akan unpi, maka kagapi kin ehantanhan, cajepi kin wiconi wowapi kin en owapi šni, hena wamanica kin wanyakapi kinhan yušinyayapi kta, he un qon, qa un šni, qa hinaĥin un kin heon etanhan.

9 Unkan wicotawacin wicoksape yuhe cin he den un. Pa šakowin kin hena paha šakowin winoĥinca kin akan iyotanke cin hee;

10 Qa wicaštayatapi šakowin kin heepi, zaptan wanna hinĥpayapi, qa wanji nahaĥin en yanka, qa wanji iš hinaĥin hi šni; he hi kinhan ptecedan he kta.

11 Qa wamanica wandake ciqon he un qon, qa un šni kin, he icišahdogan kin ee, šakowinpi kin he etanhan, qa wicotakuni šni ekta hde kta.

12 Qa he wikcemna wandake ciqon hena wicaštayatapi wikcemna kin eepi, nahaĥin wokiconze yuhapi šni, tuka wihiyayedan wancadan ape cin wicaštayatapi iyecen wamanica kin kici wicowašake icupi kta.

13 Hena wicotawacin wanjidan yuhapi, qa wicowašake wicookihi ko tawapi kin wamanica kin qupi.

14 Qa hena Amnos kin kici kicizapi kta, tuka Amnos kin wicaktedan kta, he itancanpi kin Itancan, qa wicaštayatapi kin en Wicaštayatapi kin hee, qa tona om un kin hena wicakicopi, qa wicakaĥnigapi, qa wicakapi.

15 Hehan hecen emakiya, Mini wandake ciqon tukten wawiciĥaĥapi econ sa iyotanke cin he oyate, qa wicota, qa wicašta, qa iapi kin eepi.

16 Qa he wikcemna wandake ciqon, wamanica ikoyake cin hena, wawiciĥaĥapi econ sa kin šice kidakapi kta, qa ĥewoskantuya tancodan iyaye yapi kta, ceĥpi kin temyapi, qa peta on ĥuĥnaĥyapi kta.

17 Hena e Wakantanka tawacin kin ecen econpi kta, qa wicotawacin wanjidan unpi kta, qa wokiconze tawapi kin wamanica qupi kta e wacin yus wicakiya, Wakantanka oie kin yuecetu kte cin hehanyan.

18 Qa winoĥinca wandake ciqon he otonwe tanka kin makata wicaštayatapi kin iwicadake cin hee.

WICOWOYAKE 18.

1 Unkan hena taku kin iyohakam maĥpiya ohnihde wan maĥpiya kin eciyatanhan kutkiya u wanmdaka, wicowašake tanka yuha; qa he towitan kin on maka kin iyoyanpa.

2 Unkan he wašagya hotankakiya hotanin, qa heya, Hinĥpaya ce, Babulon tanka kin he hinĥpaya; qa taku wakan šicapi en ounyanpi, qa wanagi ašape cin owasin he otipi, qa zitkadan šice cin šicedapi kin owasin he hoĥpi yapi ce.

3 Wawiciĥaĥapi wocantiyahde miniša tawa kin hetanhan oyate hiyeye cin owasin yatkanpi; qa he kici wicaštayatapi maka akan unpi kin wawiciĥaĥapi econpi, qa taku teĥika ota yuhe cin on wopeton maka akan unpi kin wijiniciyapi ce.

4 Hehan maĥpiya eciyatanhan wicaho wan tokeca nawaĥon, kaken eya, Mitaoyate kin tankata inanpa po, hecen woaĥtani tawa kin ehna yaunpi kte šni, qa wicokakije tawa kin en oyapapi kte šni.

5 He waĥtani kin maĥpiya kin ekta iyahdeya, qa taku šica econ kin hena Wakantanka kiksuya un.

6 Token ecaniconpi qon he iyecen ecakicon po, qa iye oĥan kin etanhan nonpa akihde kicu po, wiyatke ojudan ye cin he ohna nonpa akihde okicicaštan po.

7 Token waĥanicida qa takudan icakije šni un qon he iyecen wicokakije, qa iyokišicapi kin qu po. Iye cante kin ekta kaken eya; Wicaštayatapi winoĥinca heca iyotankehan waun, qa wiwazica hemaca šni, qa iyokišicapi kin icimana wanmdake kte šni ce.

8 Heon etanhan anpetu wanjidan en wicokakije tawa kin hiyahde kta, wiconte, qa iyokišicapi, qa wicaakiĥan, qa ocowasin peta on ĥuĥnage kta; tuwe yaco kin Itancan kin Wakantanka hee wašaka ce, heon etanhan.

9 Unkan wicaštayatapi maka ohnaka kin kici wawiciĥaĥapi econpi, qa takudan icakije šni unpi kin hena he aceyapi kta, qa nihinciyapi kta, he ĥuĥnage cin šota kin wanyakapi kinhan;

10 Wicokakije kin ikopapi kin on itehanyan inajinpi, qa heyapi kta, Hehehe, hehehe, Babulon otonwe tanka kin, otonwe wašake cin, ihnuhanna niyacopi kin anihinĥpaya ce.

11 Qa heon wopeton maka akan unpi kin nihinciyapi, qa ceyapi kta, hetanhan maza tawapi kin tuwedan opewicakicaton kte šni:

12 Maza kin he mazaskazi, qa mazaska, qa inyan teĥika, qa oinpidan, qa miniĥuha wašte, qa šina to, qa miniĥuha zipzipedan, qa šina ša, qa can waštemna ocaje owasin, qa huhu wakšica owasin, qa can teĥika, qa mazazi, qa mazasapa, qa inyan ska wakšica;

13 Qa canha ša, qa taku waštemna, qa pejihuta pa, qa canšin, qa miniša, qa wihdi, qa aguyapi mdu, qa woteca, qa taĥin wanuyanpi, qa šuktanka, qa canpahmihma, qa wicatancan, wicanagi ko henakiya.

14 Waskuyeca kin ninagi wašte dake cin he wanna henakeca, qa woyute napin qa taku wicimdeza, hena owasin aniyuštan, qa hena ake tohinni iyeyaye kte šni.

15 Unkan wopeton tona taku hececa wiyopeyapi ece, qa on wijiniciyapi kin hena itehanyan inajinpi kta, he wokakije kin ikopapi, nihinciyapi, qa ceyapi;

16 Qa heyapi; Hehehe, hehehe, otonwe tanka kin miniĥuha wašte, ša stan, ša ko koyake ca, mazaskazi, inyan teĥika oinpidan ko kohdaka; qa ihnuhanna wiwicajica tanka kin he yutakuni šni.

17 Unkan tona wita wata iyupse yuzapi, qa tona ohna yapi, qa tona watopapi, qa tona miniwanca ohna wopetonpi ece kin hena owasin itehanyan inajinpi;

18 Qa he ĥuĥnage cin šota kin wanyakapi qehan, hotaninpi qa heyapi; Otonwe kin tukte wanji e otonwe tanka kin he iyececa he.

19 Qa pa kin akan maka ahdatapi, qa hotaninyan nihinciyapi, qa ceyapi, qa heyapi; Hehehe, hehehe, otonwe tanka kin he eciyatanhan tona miniwanca kin ohna wita wata yuhapi kin hena owasin watonpika, taku teĥika opeton qon heon, he ihnuhanna ĥewoskan kagapi ce.

20 Heon, maĥpiya kin, iyuškin wo, qa ohnihde owotanna yaunpi, qa wokcanpi kin nakun, niyepi kin on Wakantanka tokicon kin he etanhan.

21 Hehan maĥpiya ohnihde wašake ĥinca wan, inyan wan, inyan wiyutpan tanka iyececa, he icu, qa miniwanca kin en eĥpeye ca heya, Hecen wowašake on Babulon otonwe tanka kin jujuwahan eĥpeyapi kta, qa tohinni iyeyapi kte šni ce.

22 Unkan niye kin en candowankiyapi sa, qa dowanpi sa, qa cotanka yajopi sa, qa maza yahotonpi sa wicaho kin tohinni naĥonpi kte šni; qa taku kage sa, ocaje owasin, niye kin en iyeyapi kte šni, qa wiyutpan ĥmun kin niye en hetanhan tohinni naĥonpi kte šni.

23 Qa petijanjan ojanjan kin icimana iyoyamniye kte šni, qa niye en hihnayanpi qa tawicuyapi wicaho kin tohinni naĥonpi kte šni. Wicašta wopeton nitawa kin hena maka akan wicašta itancanpi kin hecapi; qa wicayaĥmunge cin on oyate kin owasin wicayahnayan.

24 Unkan he ohna wicašta wokcan wicašta owotanna ko we kin iyeyapi, qa tona maka akan ktepi kin hena nakun.

WICOWOYAKE 19.

1 Unkan hena iyohakam maĥpiya kin ekta wicota hotankakiya hotaninpi nawaĥon, kaken eyapi, Jehowa yatan po, niwicaye ca, wowitan, qa wootanin, qa wowašake, Itancan Wakantanka unkitawapi kin he tawa nunwe.

2 Wayaco kin owotanna qa wicaka; witkowin tanka, wawiciĥaĥapi econ kin on maka kin yušice cin he yaco, qa taokiye kin hena we kin he nape kin en tokicon.

3 Hehan inonpa heyapi, Jehowa yatan po. Unkan he šota kin owihanke wanin wankantkiya iyaya.

4 Hehan hunkawicayapi wikcemna nonpa sanpa topa, qa taku ni un topa kin hena makata eĥpeiciyapi, qa Wakantanka oiyotanke kin akan kiyotanke cin he ohodapi, qa heyapi, Amen, Jehowa yatan po.

5 Hehan oiyotanke kin etanhan wicaho wan taninyan heya, Taokiye niyanpi kin owasin, qa tona cekiyapi ece, cistinpidan tankinkinyanpi ko, Wakantanka nitawapi kin yatan po.

6 Unkan nawaĥon, wicota hotaninpi kin iyececa, qa mini ota iĥaĥa kin iyececa, qa wakinyan tanka hotonpi kin iyececa, kaken eyapi, Jehowa yatan po; Itancan Wakantanka Iyotan Wašake cin he Wicaštayatapi un.

7 Heon etanhan piundapi, qa unkiyuškinpi kta, qa wowitan unqupi kta; Amnos kin tohan tawicu ton kte cin wanna iyehantu, qa winoĥinca kin taku owasin wiyeya ekihnaka.

8 Unkan he miniĥuha ska wiyatpa kin heca koyake kta e qupi; miniĥuha ska kin he tona wašte woowotanna yuhapi kin hee.

9 Hehan hecen emakiya, Kaken wowapi kaga wo, Tona Amnos kin winoĥinca yuze kta omniciye kin en wicakicopi kin hena wicayawaštepi ce. Hehan ake hecen emakiya, Wakantanka oie wicake cin hena ee.

10 Unkan hehan he siha hdepi kin en makata eĥpemiciye ca ohowada kta; tuka iye hemakiya, Ihnuhan hecanon kin, miš cici ookiye waun, qa nihunkawanji Jesus yaotanin yuhapi kin hemaca; Wakantanka ohoda wo. Jesus yaotanin kin he wokcanpi woniya kin hee.

11 Unkan maĥpiya kin yuzamnipi e wanmdaka, qa ito šuktanka ska wan, qa tuwe akan iyotanke cin he Wicake ca Owotanna eciyapi, he owotanna wicayaco qa ozuye econ ece.

12 Išta kin peta ide kin iyececa, qa pa kin akan watešdake ota yukan; qa caje kin owapi, tuka he tuwedan sdonye šni, iye išnana sdonkiya.

13 Qa wokoyake we en oputkanpi kin heca koyaka: Qa Wakantanka Oie kin eciyapi.

14 Unkan maĥpiya wicobe kin owasin he ihakam yapi, šuktanka ska akan iyotankapi qa miniĥuha wašte, ska, qa wakašote šni kin heca koyakapi.

15 Qa iye i kin etanhan maza sagye anog ope kin hiyu, heon oyate kin awicape kta, qa maza icapsinte wan on wicayuhe kta; qa Wakantanka Iyotan Wašake cin he wocantiyahde ohitike cin miniša iyuškice kin he naškica.

16 Qa onĥoĥda ceca sani ko akan caje kin owapi, Wicaštayatapi kin en Wicaštayatapi, qa itancanpi kin Itancan kin he dee.

17 Hehan maĥpiya ohnihde wan anpetu wi kin en najin kin he wanmdaka; he hotankakiya hotanin, qa taku kinyanpi kin owasin, okotonyan kin en kinyan unpi kin hena hewicakiya; Upi qa Wakantanka he wotapi tanka tawa kin en mniciya po;

18 Wicaštayatapi ceĥpi kin yatapi kta, qa wicašta itancanpi ceĥpi kin, qa tona wašakšakapi ceĥpi kin he, qa šuktanka ceĥpi, qa tona akan iyotankapi kin, wicaceĥpi ocaje owasin, wowidake unpi, qa ihduhapi kin, cistinpidan tankinkinyanpi koya.

19 Unkan wamanica kin wanmdaka, qa wicaštayatapi maka akan unpi kin akicita wicayuhapi ko witaya mniciyapi, qa tuwe šuktanka akan iyotanke cin akicita wicayuhe cin ko, kici kicizapi kte cin heon.

20 Hehan wamanica kin he niyake yuzapi, qa woitonšni wokcan kin he nakun, he wamanica kin itokam wowapetokeca econ, qa on tona wamanica wowapetogton tawa yuhapi, qa iyacinpi kin ohodapi kin hena wicahnaye cin hee. Unkan hena napin niyake peta mde wan inyan zi on itkonyahe cin he en iyoĥpewicayapi.

21 Unkan unmanpi kin owasin tuwe šuktanka akan iyotanke cin he maza sagye tawa kin on wicaktepi, maza sagye he i kin etanhan hiyu qon hee on. Unkan hena ceĥpi kin on taku kinyan un kin owasin imnanpi.

WICOWOYAKE 20.

1 Hehan maĥpiya ohnihde wan maĥpiya kin eciyatanhan kun u wanmdaka, he wošbe ceteta wanica tiyopa iyuĥdoke kin yuhe ca, nape ohna maza icicaĥiha wan tanka:

2 Qa he wamduška kin iyaĥpaya, sinteĥda wanakaja tanhan un kin, Wakanšica qa Satan hee, qa kaška ehnaka, waniyetu kektopawinge hehanyan;

3 Qa wošbe ceteta wanica he en eĥpeye ca onataka, qa ipuspe wan on apuspa, hecen oyate kin wicahnaye kte šni, waniyetu kektopawinge kin ihuniyanpi šni kin hehanyan. Unkan he iyohakam ptenyedan kiyuškapi kta.

4 Unkan oiyotanke kin heca wanmdaka, qa tona akan iyotankapi kin hena woyaco yuhapi. Unkan tona Jesus oyakapi kin on, qa Wakantanka oie kin on pa bawicaksapi qon, wamanica kin wakagapi ko ohodapi šni, qa wowapetogton tawa kin itepi, qa napepi kin en yuhapi šni, hena nagipi kin wanwicamdaka, ake kinipi qa Messiya kin kici ounyanpi, waniyetu kektopawinge hehanyan.

5 Tuka wicate cin unmanpi kin ake kinipi šni, waniyetu kektopawinge kin henakeca šni kin hehanyan. Piya iwicacage tokaheya kin hee.

6 Tuwe piya iwicacage tokaheya kin en ope cinhan he yawaštepi qa owotanna un. Hena wiconte inonpa kin iyowicahi kte šni, tuka Wakantanka qa Messiya kin ekta wawayušnapi kin heca wicayawapi kta, qa kici ounyanpi kta, waniyetu kektopawinge hehanyan.

7 Unkan waniyetu kektopawinge kin henakeca kinhan, Satan wicakaška tipi kin etanhan kiyuškapi kta.

8 Qa oyate kin wicahnaye kta e makata tate ouye topa kin ektakiya ye kta, qa Gog Magog kici zuya u wicaši kta; hena miniwanca wiyaka sukaza kin iyecen wicota.

9 Unkan maka ohdakinyan ohna yapi, qa wicašta owotanna ewanke cin ihdukšan hinajinpi, qa otonwe wakan kin nakun. Unkan maĥpiya kin etanhan Wakantanka eciyatanhan peta hiyu, qa ĥuĥnaĥwicaya.

10 Unkan Wakanšica, hena wicahnaye cin he peta qa inyanzi mde kin en iyoĥpeyapi, heciya wamanica qa woitonšni wokcan kin unpi, qa anpetu hanyetu ko owihanke wanin kakijapi kta.

11 Hehan oiyotanke ska tanka wan wanmdaka, qa tuwe akan iyotanke cin he ite kin etanhan maka maĥpiya ko najicapi; qa tukten wanke kte cin iyeyapi šni.

12 Qa wicate ciqon, cistinpidan tankinkinyanpi ko, hena Wakantanka itokam najinpi, wanmdaka. Unkan wowapi kin yumdayapi; qa wowapi tokeca wan yumdayapi, wiconi wowapi kin hee: Qa wicate ciqon token wowapi kin en kagapi kin he iyecen wicayacopi, iye wicoĥan kin eciyatanhan.

13 Unkan miniwanca kin wicate cin tona en un kin hena hiyuwicaya, qa wiconte Hades ko wicate cin tona en unpi kin hena hiyuwicayapi. Qa iye wicoĥan kin eciyatanhan otoiyohi wicayacopi.

14 Unkan wiconte qa Hades kin hena peta mde kin en iyoĥpewicayapi. Wiconte inonpa kin hee.

15 Unkan tuwe wiconi wowapi kin en owapi iyeyapi šni kin he peta mde kin en iyoĥpeyapi ece.

WICOWOYAKE 21.

1 Hehan maĥpiya teca qa maka teca wan wanmdaka. Maĥpiya tokaheya qa maka tokaheya kin hena yutokan iyeyapi, qa miniwanca wanica.

2 Unkan Johannes he miye e otonwe wakan kin wamdaka, Jerusalem teca kin hee maĥpiya kin etanhan, Wakantanka eciyatanhan kun u, winoĥinca wan wicašta hihna ton kte cin on wiyeya un kin he iyececa.

3 Unkan maĥpiya kin eciyatanhan wicaho wan tanka nawaĥon, kaken eya, Wanyaka wo, Wakantanka wakeya tawa kin wicašta kin ehna han, qa iye hena om ti kta, qa hena e oyate tawawicaye kta, qa Wakantanka ĥince cin hena om un kta, qa Wakantanka tawapi kta.

4 Qa wicišta kin etanhan Wakantanka ištamnihanpe owasin wicakipakinte kta, qa hetanhan wiconte wanice kta, wicocante šica, wicaceya, wicokakije ko wanice kta, taku tokaheya un kin wanna henakeca.

5 Unkan tuwe oiyotanke kin akan kiyotanke cin he, Ito taku owasin teca wakaga ce, eya. Hehan, Wowapi ecen kaga wo, hena oie kin wicake ca owotanna, emakiya.

6 Qa ake kaken emakiya, Wanna henakeca. Alpha qa Omega, otokahe qa owihanke kin he miye ce. Tuwe ipuza kinhan he wiconi mini ĥdoka kin etanhan iyunwin codan yatke wakiye kta.

7 Tuwe ohiye cinhan he taku owasin tawaye kta, qa iye Wakantanka maye kta, qa miš he cinkšiwaye kta.

8 Tuka tona wikopapi, qa wicadapi šni, qa waĥtepi šni, qa tin wicaktepi, qa wawiciĥaĥapi econpi sa, qa wapiyapi, qa wakagapi ohodapi sa, qa oitonpišni kin hena owasin mde wan peta qa inyan zi on itkonyahe cin he ohna taku tawapi kta, wiconte inonpa kin hee.

9 Hehan maĥpiya ohnihde šakowin wiyatke šakowin wicokakije ehake šakowin kin on ojudan yuhapi qon hena etanhan wanji hi, qa omakiye ca heya, U wo, winoĥinca wan Amnos kin tawicuye kte cin he cicipazo kta ce.

10 Unkan Woniya kin on paha wan tanka tehan wankantuya kin ekta amaye ca, otonwe tanka kin, Jerusalem wakan, maĥpiya kin etanhan Wakantanka eciyatanhan kutkiya u kin he makipazo;

11 Wakantanka wowitan tawa kin yuha, qa wiyatpa kin he inyan teĥika iyececa, inyan wan acaĥšdaya iyececa:

12 Qa ihdukšan aconkaškapi tanka qa tehan wankantu kin, qa tiyopa ake nonpa yukan, qa tiyopa kin hena en maĥpiya ohnihde ake nonpa yukanpi, qa akan wicacaje owapi, Israel cincapi wicoun ake nonpa kin hena eepi.

13 Wiyohiyanpa tanhan tiyopa yamni; qa waziyapa tanhan tiyopa yamni; qa itokaga tanhan tiyopa yamni; qa wiyoĥpeya tanhan tiyopa yamni.

14 Qa otonwe conkaške kin taku akan he cin hena ake nonpa, qa Amnos kin yewicaši ake nonpa cajepi kin hena en un.

15 Unkan tuwe omakiye cin he mazaskazi cedihu wan yuha, on otonwe, qa tiyopa kin, conkaške ko iyute kta.

16 Otonwe kin oise tom yukan, qa ohdakinyan kin ohanske cin kici akidehankeca. Unkan cedihu kin on otonwe kin iyuta, wiyutapi kektopawinge ake nom; ohdakinyan ohanske cin obosdatu ko akidecen han.

17 Qa conkaške kin he iyuta, wicišpa opawinge sanpa wikcemna topa sam topa, wicašta ihduta, maĥpiya ohnihde ihdute cin hee.

18 Conkaške kin he iyaspis inyan teĥika on kagapi, qa otonwe kin he mazaskazi ecedan, janjan ecedan iyececa.

19 Qa otonwe conkaške kin taku akan he cin he inyan teĥika ocaje owasin en un. Taku akan he cin tokaheya kin he iyaspis; inonpa kin he saphiros; iyamni kin he kalkedon; itopa kin he smaragdos;

20 Qa izaptan kin he sardonis; išakpe kin he sardius; išakowin kin he krusolitos; išahdogan kin he berulos; inapcinwanka kin he topaz; iwikcemna kin he krusophrasos; iakewanji kin he huakinthos; qa iakenonpa kin he amathustos.

21 Tiyopa ake nonpa kin hena inyan teĥika ocaje ake nom, tiyopa otoiyohi inyan teĥika wanjidan; qa otonwe ocanku kin he mazaskazi ecedan janjan kin iyecen wiyatpa.

22 Qa he en tipi wakan wanica; Itancan Wakantanka Iyotan Wašake cin, qa Amnos kin hena tipi wakan kin eepi.

23 Qa otonwe kin he anpetu wi, hanyetu wi ko en iyoyanpapi kta cinpi šni; Wakantanka wowitan tawa kin iyoyanpa, qa Amnos kin he petijanjan kin hee.

24 Qa oyate kin tona ni wicayapi kin hena iyoyanpa kin he en manipi kta; qa wicaštayatapi maka akan unpi kin hena wowitan qa wootanin tawapi kin en ahipi kta.

25 Qa tiyopa kin hena anpetu icunhan ecen iyeyapi kte šni; qa heciya hanyetu wanica.

26 Oyate hiyeye cin wowitan, qa wootanin kin en ahipi kta.

27 Qa taku wišamye ašamye cin he en i kte šni, qa taku šicaya econ, qa itonšni kin; tuka tona cajepi kin wiconi wowapi Amnos tawa kin en owicawapi kin henanapidan.

WICOWOYAKE 22.

1 Hehan wakpa wan wiconi mini ska kin, caĥtowata iyecen ska, he makipazo, he Wakantanka qa Amnos oiyotanke tawa kin etanhan kaduza.

2 Unkan canku cokaya, qa wakpa kin anokatanhan wiconi can kin icaga, he waskuyeca ocaje ake nonpa aicaga, wi otoiyohi waskuyeca aicaĥya ece; qa can wapa kin hena oyate kin okizi wicaya ece.

3 Unkan heciya wicayušice wanice kta; tuka Wakantanka oiyotanke tawa kin he, qa Amnos tawa kin hen he kta, qa taokiye kin hena tawoahope kin ecen econpi kta:

4 Qa itohnake kin wanyakapi kta, qa caje kin iye itepi kin en yuhapi kta.

5 Qa heciya hanyetu wanice kta; qa petijanjan qa anpetu wi iyoyanpa kin he cinpi šni; Itancan Wakantanka iyoyamwicaya ece; qa ohinniyan owihanke wanin wicaštayatapi ounyanpi kta.

6 Hehan hecen emakiya, Wicoie kin dena wacinyepica qa wicakapi. Qa Itancan Wakantanka wicašta wokcan wakan tawapi kin hee, taku ecadan u kte cin hena taokiye kin owicakiyake kta e on ohnihde tawa kin u ši.

7 Iho ecadan wau kta. Tuwe wowapi kin de wowiyukcan oie kin tanyan yuhe cinhan he yawaštepi ce.

8 Unkan Johannes he miye e hena wanmdake ca nawaĥon. Hena nawaĥon, qa wanmdaka; unkan maĥpiya ohnihde hena wanyagmakiye cin he siha kin en makata eĥpemiciye, ohowada kta tuka.

9 Hehan hemakiya, Ihnuhan hecanon kin; miš eya ookiye cici waun, qa nihunkawanji wicašta wokcanpi kin etanhan waun, qa tona wowapi kin de oie yuhapi kin hena owicawapa; Wakantanka ohoda wo.

10 Hehan ake hemakiya, Wowapi kin de wowiyukcan oie kin hena sutaya apuspe šni wo. Wanna ecadan kta ce.

11 Tuwe owotanna šni kin ohinniyan owotanna kte šni, qa tuwe ašape cin he ohinniyan ašapa un nunwe; qa tuwe owotanna kin he ohinniyan owotanna kta, qa tuwe ecedan kin he ohinniyan ecedan un nunwe.

12 Unkan iho, kohanna wau kta, qa taku mitawa kin hduha waun, otoiyohi iye wicoĥan kin eciyatanhan wicawaqu kta.

13 Alpha qa Omega, tokapa qa hakakta, otokahe qa owihanke kin he miye ce.

14 Tona tawoahope kin ecen econpi kin hena wicayawaštepi, hecen wiconi can kin en ya okihipi kta, qa tiyopa kin ohna otonwe kin timahen yapi kta.

15 Tuka šunka, qa tona wapiyapi sa, qa wiinaĥmanpi sa, qa wawiciĥaĥapi econpi sa, qa wakagapi ohodapi sa, qa tuwe itonšni waštedake ca econ kin hena tankan yakonpi ece.

16 Jesus he miye ce, okodakiciye kin ekta niyepi kin en hena oniciyakapi kta e heon ohnihde mitawa kin u waši. Dawid can hutkan adetka ko he miye, qa anpao wicanĥpi nina iyege cin.

17 Unkan Woniya kin tawicuyapi kin kici, Kuwa, eyapi. Qa tuwe naĥon kinhan he, Kuwa, eye kta. Qa tuwe ipuza kinhan, he u kta. Qa tuwe cin kinhan he iyunwin codan wiconi mini kin icu nunwe.

18 Tona wowapi kin de wowiyukcan oie kin naĥonpi kin hena kaken ewicawakiya; Tuwe wicoie kin dena en taku sanpa kage cinhan, he wicokakije wowapi kin de en cajeyatapi kin Wakantanka qu kta:

19 Qa tuwe wowiyukcan wowapi oie kin dena yuaoptetu kinhan, he taku tawa kte cin wiconi wowapi kin etanhan Wakantanka icu kta, qa otonwe wakan kin etanhan, qa taku tona wowapi kin de en kagapi kin he etanhan.

20 Tuwe hena yaotanin kin he kaken eya, Iho, kohanna wau kta ce. Amen. Itancan Jesus hecen yau nunwe.

21 Jesus Messiya Itancan unkitawapi kin he towaonšida kin niyepi owasin en nicipi un kta. Amen.

Jesus itancan kin yatanpi nunwe.

_________________________


Dakota Bible Home