Dakota Bible Home

Dakota Wowapi Wakan, JACOB (James)

_________________________

JACOB (James)

Tawowapi kin.

WICOWOYAKE 1.

1 Jakob, Wakantanka taokiye, qa Jesus Messiya Itancan tawa kin he, wicowazi akenonpapi enanakiya eyaye cin hena wowapi wicakicaga; wookiye.

2 Mihunkawanji, taku wawiyutanyan un kin ota ayakipapi kinhan, he wowiyuškin ocowasin hdawa po:

3 Wacinyayapi iyutanpi kin he wacintankapi kaga e sdonyayapi.

4 Tuka wacintankapi kin he toĥan kin tanyan hduštan kte; hecen niyuštanpi qa ocowasin yaunpi kta, qa takudan iyonitpanipi kte šni.

5 Niyepi etanhan tuwe woksape nice cinhan, Wakantanka kida kta, iye owasin iyakicuya wicaqu ece, qa iyopewicaye šni; unkan qupi kta.

6 Tuka takudan cetunhda šni wacinyan kida kta; tuwe wacetunhda kin he miniwanca taja kin iyececa, tateyanpa kaškanškan qa kaĥoya eĥpeye cin.

7 Wicašta kin he Itancan kin etanhan taku icu kta kecin kta iyecece šni.

8 Wicašta tawacin nonpa kin he tacanku owasin ohna kaktihanhan un ece.

9 Hunkawanjinkiciyapi waĥpanica kin yuwankan iyeyapi kinhan, heon iyuškin kta.

10 Tuka wijica un kin yuwaĥpanicapi kinhan, on iyuškin kta; peji ĥca kin he iyecen tokan aye kte cin heon.

11 Anpetu wi kin hinanpe ca kata aya eca, wato kin šnišya ece, qa waĥca iĥpaye ca owanyake wašte kin he atakuni šni ece: he iyecen wicašta wijica kin iye toĥan kin en awihnuni kta.

12 Wicašta iyutanyanpi kin he yawaštepi ece; tohan tanyan yukcanpi kinhan, hehan wiconi watešdake, Itancan kin tona waštedakapi iwahowicaye ciqon, hee icu kta.

13 Tuwe iyutanyanpi kinhan, Wakantanka iyutanmayan ce, eye kte šni: Wakantanka taku šica on iyutanyanpi kta okihi šni, qa nakun tuwedan iyutanye šni.

14 Tuka wicašta otoiyohi iye cantiheye šice cin on iyutanpi qa iyakapeyapi ece.

15 Hehan wocantiheye šice cin icage cinhan woaĥtani kaga; qa woaĥtani yuštanpi eca, wiconte icaĥya ece.

16 Mihunkawanji wašte, icihnayanpi šni po.

17 Taku wicaqupi wašte qa yuštanpi kin owasin wankantanhan un, qa iyoyanpa Ateyapi kin eciyatanhan kun u ece; iye qe tokeca šni, qa yuhomnipica šni ĥinca.

18 Iye tawacin kin eciyatanhan, wowicake oie kin on cinca unkagapi, hecen taku kage cin ehna unkiye waskuyeca tokaheya iyeuncecapi kta.

19 Heon etanhan, mihunkawanji wašte, wicašta otoiyohi wanaĥon oĥanko kta, ie kapin kta, qa wacintanka kte:

20 Wicašta šinhdapi kin he Wakantanka toowotanna kin icaĥye šni.

21 Heon etanhan, wicowaĥtešni kin owasin, qa taku šica iyatahdepi kin eĥpeya po; qa wicoie ninagipi niye kta okihi kin he onšiiciya icu po.

22 Tuka wicoie kin ecen econ po, qa iye icihnayanpi, naĥonpi ecedan, unpi šni po.

23 Tuwe wicoie naĥon ešta ecen econ šni kinhan, he wicašta wan ihdiyomdasin on ite iwanihdake cin iyececa;

24 Iwanihdake ca tankan iyaya, unkan hehan hinnakaha ite tokeca kin he akiktonja ece.

25 Tuka tuwe wicoope on tawaiciyapi yuštanpi kin he opaĥta yanke ca, en un kinhan, tuwe naĥon qa akiktonje cin heca šni, tuka wicoĥan econ kin heca, hee e taku econ kin en yawaštepi kta.

26 Tuwe niyepi kin etanhan woohodapi kin en opa se ececa hecinhan, qa ceji hdaške šni, tuka iye cante icihnaye cinhan, he woohodapi ope cin he taku šni.

27 Wakantanka qa Ateyapi kin itokam woohodapi opapi ecedan qa ašape šni kin he dee; Wamdenica qa wiwazica kakijapi eca en wicahipi, qa wicoicage kin en taku iyaonpepica šni ihduhapi kin hee.

WICOWOYAKE 2.

1 Mihunkawanji, Jesus Messiya, wowitan Itancan wacinyanpi kin, on wicašta iwandakapi kte cin he yuhapi šni po.

2 Nitomniciyepi kin en, wicašta wan mazaskazi napcupe yuhe ca wokoyake wašte kicun kin en hi kinhan; qa nakun wicašta waĥpanica wan heyake šica un kin en hi kinhan;

3 Qa tuwe wokoyake wašte kicun kin he tanyan ayatonwanpi, qa heyakiyapi, Oiyotanke wašte kin de en hiyotanka wo; qa wicašta waĥpanica qon, Hen najin wo, qa iš, siha wahde kin ihukuya hiyotanka wo, eyakiyapi kinhan;

4 Otoiyohi tanyan canteyeciyuzapi šni, qa wicotawacin šica eciyatanhan widukcanpi šni he.

5 Naĥon po, mihunkawanji wašte; Wakantanka maka akan waĥpanicapi kin hena wicakaĥniga he, wacinyanpi on wijicapi, qa tona iye waštedakapi wokiconze iwahowicaye ciqon he tawayapi kte cin.

6 Tuka niye waĥpanicapi kin waĥtewicayadapi šni. Wijicapi kin hena iyotanhan iyeniciyapi šni, qa woyaco oiyotanke kin en aniyanpi šni he.

7 Wicacaje wašte on cajeniyatapi ece kin he yašicapi šni he.

8 Wowapi kin eciyatanhan, woope iyotan wašte, Nikiyedan un kin niye inihdacin wašteyadake kta ce, eyapi kin he ecen ecanonpi kinhan, tanyan ecanonpi kta.

9 Tuka wicašta token ihduze cin ekta eyatonwanpi kinhan, woaĥtani ecanonpi, qa woope kin on šicaya econ oniyakapi ece.

10 Tuwe woahope owasin yuha ešta, wanjidan kicakse cinhan, he ocowasin on yacopi.

11 Tuwe, Wawiciĥaĥapi ecanon kte šni ce, eye ciqon he iš nakun, Wamayanon kte šni ce, eya. Unkan wawiciĥaĥapi takudan ecanon šni ešta, wamayanon kinhan, wanna woope kin kiyecaksa.

12 Tona woope on tawaiciyapi kin on wicayacopi kte cin hena iyecen iapi, qa econ po.

13 Tuwe waonšida šni kin he wowaonšida wanin woyaco ecedan qupi kta; qa wowaonšida woyaco kin kapeya iyuškin ece.

14 Mihunkawanji, tuwe wacinyan keya ešta, iyecen wicoĥan yuhe šni kinhan, he taku iyokihi kta he. Wacinyan un kin he niyan okihi he.

15 Nihunkawanji qa nitawinoĥtin tancokapidan, qa anpetu iyohi woyute nicapi kinhan;

16 Qa wanji hewicayakiyapi, Wookiye on hdapo, cosiciyapi qa wipiiciya po; tuka taku wicatancan icakije cin hena wicayaqupi šni ehantanhan, taku iwaštepi kta he.

17 He iyecen wacinyanpi kin, wicoĥan codan kinhan, he wanna ta, išnana un kin heon.

18 Han, tuwe heye kta; Niye wacinyan yaun, qa miye wicoĥan mduha; hecen wacinyaye cin he nioĥan codan makipazo wo, kinhan mioĥan kin on wacinwaye cin he cicipazo kta ce.

19 Taku Wakan kin wanjidan he wicayada; he tanyan ecanon; taku wakan šicapi kin iš eya wicadapi qa cancanpi ece.

20 Tuka, wicašta wacinton šni kin, wacinyanpi wicoĥan codan kin he ta e sdonyaye kta he.

21 Abraham ateunyanpi kin he, cinhintku Isaak wahna wošnapi akan wahdušna qon he ehan, wicoĥan on yaowotanpi šni he.

22 Qa iye oĥan kin kici wacinye cin token oĥanye ca, wicoĥan on wacinye ciqon he yuštanpi e wandaka he.

23 Unkan hecen wowapi kin, Abraham Wakantanka wicada, unkan he woowotanna kiciyawapi, qa he Wakantanka takicuwa eciyapi ce, eyapi qon he yuecetupi.

24 Heon, wacinyanpi ecedan on etanhan šni, tuka wicoĥan kin on wicašta owatanna yawapi ece he wandakapi.

25 Nakun Rahab witkowinna kin ohnihde unpi qon hena iyowinwicakiye ca canku tokeca ohna hde wicaši qehan, iš eya wicoĥan on owotanna yawapi šni he.

26 Wicatancan kin woniya codan un kin he ta ece, he iyecen wacinyanpi kin wicoĥan codan kinhan, he nakun ta ece.

WICOWOYAKE 3.

1 Mihunkawanji, wicota waonspekiya unpi šni po; woyaco iyotan tanka unkicupi kta e sdonyayapi.

2 Owasin taku ota on waunĥtanipi ece. Tuwe oie on waĥtani šni kinhan, he wicašta yuštanpi qa tancan ocowasin hdaške kta okihi.

3 Wanyaka po, šuktanka anaungoptanpi kta e heon iikiyuwi i kin en iyewicunkiciyapi; qa tancanpi ocowasin wicunyuhomnipi ece.

4 Wita wata kin hena nakun wanyaka po, tankinkinyan qa tate ohikita on kaha iyeyapi ešta, iyupse yuza cistinna on token itancan kin cin eca, yuhomnipi ece.

5 He iyecen wicaceji kin taku cistinna, tuka tanka icida ece. Iho, peta cistinna keš can tanka ideya ece.

6 Wicaceji kin he peta, qa woaĥtani iyatahdepi; hecen wicaceji unhuhapi kin ehna un, wicatancan kin ocowasin ašamya, qa wicoicage ohomniyan aideye ca, iš eya wakanšica ti kin etanhan ideiciya.

7 Woteca ocaje owasin, qa taku kinyan unpi, taku sdohan unpi qa miniwanca mahen unpi kin, henakiya etanhan wicašta wanunyanpi wicakage ca wicayuha:

8 Tuka wicaceji kin he tuwedan yuwaĥbaka okihi šni; he wošice wicašta šni, pejihuta šica on wicata ece kin he ojudan.

9 He on Wakantanka Ateyapi kin unyawaštepi; qa he on wicašta akantu, Wakantanka ouncage iyecen kagapi kin hena wicunyašicapi ece.

10 Wicai wanjidan etanhan wayawaštepi qa wayašicapi kin hinanpa ece. Mihunkawanji, hena hecetu šni.

11 Miniyowe wan oenape wanjidan etanhan, mini wašte qa nakun mini pa ĥinca hiyuya he.

12 Mihunkawanji, suken can wan Oliwe waskuyeca aicaga, qa iš hastanyanka iyuwi wan suken waskuyeca okihi he; he iyecen miniyowe wan mini wašte qa nakun mini pa ĥinca hiyuye šni ece.

13 Enitanhanpi tuwe wicašta ksape ca wiyukcan un he; woksape wowaĥbadan on tanyan aihduhe cin eciyatanhan iye oĥan wašte hdutanin kte.

14 Tuka winawizipi pa ĥinca, qa wakinicapi nicantepi kin en duhapi kinhan, ihnuhan widuškinpi qa wowicake kin on iyatonpi šni kin.

15 Wicoksape kin he wankantanhan u šni; tuka maka kin etanhan, wicaceĥpi etanhan, qa wakanšica iyececa.

16 Tukten winawizipi qa wakinicapi yuke cinhan, wicotoketu tanin šni qa wicoĥan šica owasin hen un ece.

17 Tuka woksape wankantanhan un kin he tokaheya ecedan, hehan wokiyapi kaga, waĥbadan, waanagoptan, wowaonšida qa waskuyeca wašte on ojudan, owotanna wiyukcan qa owotanna wohdaka ece.

18 Unkan tona wookiye kagapi kin hena woowotanna waskuyeca kin wookiye en owicakicijupi ece.

WICOWOYAKE 4.

1 Niyepi ekta wicokicize qa wakinicapi kin tokiyatanhan u he; cantiheyayapi šica nihuhapi en wakis un kin hena eciyatanhan šni he.

2 Cantiheyayapi tuka duhapi šni; wicayaktepi qa yuhe wacannipi, tuka icu oyakihipi šni; wicayakizapi qa zuya dapi, tuka taku duhapi šni, yadapi šni kin heon etanhan.

3 Yadapi tuka iyacupi šni ece, ecinšniyan yadapi kin on, cantiheyayapi šica on dusotapi kte cin heon.

4 Wiinayaĥmanpi qa wawiciĥaĥapi ecanonpi kin, wicoicage kin de waštedapi kin he Wakantanka šicedaka e sdonyayapi šni he. Heon tuwe wicoicage kin de wotakuye wacin kinhan, he Wakantanka tokaya.

5 Wowapi wakan kin, Woniya en unyakonpi kin he winawizipi cantiheya ce, ituya eya idukcanpi he.

6 Tuka sanpa wowaonšida wicaqu ece; heon heya, Wakantanka waĥanicidapi kin wicakipajin, tuka tona onšikiĥanpi kin hena wowaonšida wicaqu ece.

7 Heon etanhan, Wakantanka ihukuya iyeiciya po. Wakanšica kipajin po, kinhan nanicipapi kta.

8 Wakantanka ikiyedan u po, hecen iš nikiyepidan u kta. Waĥtanipi sa, nape hdujaja po; qa wacin ninonpapi kin, cante hduecepidan po.

9 Iyokišicapi, wašihdapi qa ceya po; iyaĥapi kin he wicaceya ee kta, qa widuškinpi kin he woiyokišice kta.

10 Itancan kin itokam makata eĥpeiciya po, kinhan yuwankan inicupi kta.

11 Mihunkawanji, otoiyohi akiciiapi šni po. Tuwe hunkawanjitku aie ca hunkawanjitku hdaco kinhan, he woope kin aie ca woope kin yaco; tuka woope kin daco kinhan, woope kin ecen econpi kin henica šni, tuka wayaco kin henica.

12 Woope kage cin he Wanjidan, he wanikiye ca nakun waihangya okihi. Wicašta tokeca daco kin niš nituwe he.

13 Iho po, nakaha tona hehapi; Dehan, qa iš heyakecinhan, otonwe kin kae ekta unyanpi qa waniyetu wanji en unyakonpi kta, wopeuntonpi qa wiyopeunyanpi qa taku unkamnanpi kta ce.

14 Tuka heyakecinhan taku u kte cin sdonyayapi šni; yanipi kin he taku he, opo wan cistiyedan tanin qa hehan atanin šni kin he heca.

15 Kaken ehapi kta iyececa; Itancan kin iyowinunkiyapi qa unnipi kinhan, decen qa iš kaken econkupi kta ce.

16 Tuka nakaha waĥannicidapi kin on iduškinpi; hecen wiyuškinpi kin owasin šica.

17 Heon etanhan, tuwe taku wašte econ kta sdonkiya tuka econ šni eca, he woaĥtani icicaga ece.

WICOWOYAKE 5.

1 Iho po, tona wijica yaunpi kin, wokakije nihiyahdepi kte cin hena on ceyapi qa šicahowaya po.

2 Woyuha nitawapi kin kuka, qa nitawokoyake kin wamduškadan yapotapi.

3 Mazaskazi qa mazaska nitawapi kin gigi aya; qa gigi kin he niyutaninpi kta, qa niceĥpipi kin ihangye kta, peta iyececa. Woyuha anpetu ehake kin amnaniciyapi.

4 Wanyaka po, tona maga nitawapi abaksapi wokajuju hnaye ayanicapi kin he howaya; qa tona aguyapi baniciksapi qon hoyeyapi kin he Sabaoth Itancan noge kin en hiyoĥpaya.

5 Maka akan woiyokipi imnahan yaunpi qa tanyan wayatapi ece; wapatapi anpetu kin en iyecen cante cemyakiyapi.

6 Wicašta owotanna kin he dacopi qa yaktepi; tuka nicipajinpi šni.

7 Heon etanhan, mihunkawanji, Itancan kin hi kte cin hehanyan wacintanka po. Wanyaka po, wicašta woju ece kin he maka waskuyeca wašte aicage cin hena ape yanke ca, on tehan wacintanka, magaju tokaheya qa nakun ehake kin ahinhe kte cin hehanyan.

8 Niš eya wacintanka po; cante hdusuta po; Itancan kin u kte cin he wanna kiyedan ihan.

9 Mihunkawanji, otoiyohi okiciĥinyanpi šni po, okinni niyacopi kta. Wanyaka po, Wayaco kin he tiyopa kin itokam inajin.

10 Mihunkawanji, wicašta wokcan Itancan caje kin on iapi qon hena kakijapi qa wacintankapi on waonspekiya wicayuha po.

11 Wanyaka po, tona wacintankaya unpi kin hena wašte kecanwicunkinpi ece. Job token wacintanka qon he nayaĥonpi, qa Itancan owihankeye cin he wandakapi; Itancan kin waonšida qa wawacinkta yuza tanka.

12 Tuka mihunkawanji, taku owasin isanpa, Taku namaĥon ce, eyapi šni po, maĥpiya kin he, qa maka kin de, qa taku tokeca cajeyatapi ece kin nakun; tuka, han, ehapi kin he han ecedan kta, qa hiya, ehapi kin he hiya ecedan kta; okinni woyaco kin en iyoyaĥpadapi nun ce.

13 Niyepi kin etanhan wanji kakija he; wocekiye eye kta. Wanji wiyuškin he; odowan ahiyaye kta.

14 Niyepi kin ekta wanji wayazanka he; okodakiciye kin en hunkawicayapi kin wicakico kta; on cekiyapi qa Itancan caje kin on wihdi on sdayapi kta.

15 Unkan wacinyan cekiyapi kin he wayazanke cin asniye kta; qa Itancan kin he najinkiye kta; qa woaĥtani econ hecinhan, hena kicicajujupi kta.

16 Wayaĥtanipi kin otoiyohi okiciciyakapi qa otoiyohi wocekiye ekiciciya po, hecen anisnipi kta. Wicašta owatanna nina wašagya cekiye cin he taku tanka okihi ece.

17 Elijah wicašta wacinyuza iyeuncecapi, qa wocekiye on magaju kte šni e icekiya; unkan waniyetu yamni sanpa wi šakpe hehanyan maka kin ahinhe šni.

18 Hehan ake wocekiye eya, unkan maĥpiya kin magaju hiyuye ca, maka kin waskuyeca icaĥya.

19 Mihunkawanji, wanji enitanhanpi wowicake kin etanhan nuni, qa tuwe he ake ekta yuhomni kinhan,

20 Tuwe wicašta waĥtani sa wan canku onuni kin etanhan yuhomni kinhan, he wicanagi wan wiconte etanhan eyaku kta, qa woaĥtani ota akaĥpe kta e he sdonkiye kta.

_________________________


Dakota Bible Home