Dakota Bible Home

Dakota Wowapi Wakan, Inyan Tokaheya

_________________________

INYAN TOKAHEYA (I Peter)

Tawowapi Tokaheya Kin.

WICOWOYAKE 1.

1 Inyan, Jesus Messiya yeši qon, wicašta toktokeca enanakiya unpi, Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia qa Bithunia ekta,

2 Wakantanka Ateyapi kin otokaheya tanhan sdonwicaye cin eciyatanhan, qa Woniya wicayuecedan kta on wicakaĥniga, anagoptanpi kta, qa Jesus we kin awicamnimni kta e on, hena wowapi wicakicaga: Wowaonšida en niunpi, qa wookiye niciyuotapi nunwe.

3 Wakantanka, Jesus Messiya Itancan unyanpi Atkuku kin he yawaštepi nunwe; iye towaonšida ota eciyatanhan Jesus Messiya wicate cin etanhan kinikiye ciqon he on wowacinyan ni un kin en piya icaĥunyanpi;

4 Woaiĥpeye wan ĥwinpica šni, ašapapi šni, qa ohinniyan un kta, maĥpiya ekta enicihnakapi kin on;

5 Wacinyanpi eciyatanhan Wakantanka towašake kin on wiconi anikpatanpi, eqe anpetu ehake kin en yuotaninpi kta.

6 Heon nina iduškinpi ece, tuka nakaha ptenyedan, he hecetu naceca, taku wawiyutanyan un kin ota on iyonicišicapi:

7 Hecen wacinyayapi iyutanpi kin, he mazaskazi peta ece on šdoyapi keš atakuni šni ece, sam iyeya nina teĥike cin he woyaonihan, wicakinihanpi qa wowitan on tanin kta, tohan Jesus Messiya ihdutanin kinhan.

8 He wandakapi šni ešta wašteyadakapi; qa nakaha wanyake šni yaunpi keš wacinyayapi kin on iduškinpi, wowiyuškin oyagpica šni qa wowitan ojudan kin on:

9 Wacinyayapi ihanke kin iyacupi, ninagipi ni kte cin hee.

10 Wiconi kin he on, wicašta wokcan wowaonšida en niunpi kin he oyakapi qehan, aiciciya akitapi qa wiwangapi;

11 Messiya Taniya iyepi en un kin, tohantu qa anpetu kin tukte e ka e iwangapi, Messiya kakije kte ca wowitan ihakam un kte cin hena itokamoyake ciqon he ehan.

12 Unkan, iš iyepi kte šni, tuka tona wotanin wašte, Woniya Wakan maĥpiya eciyatanhan kun u šipi kin iyahna sdonyeniyanpi kin eqe nakaha taku oniciyakapi kin hena unkiyepi on yuhapi e owicakiyakapi; taku kin hena maĥpiya ohnihde kin en eyokasin wacinpi.

13 Heon etanhan, nitawacin nisehu kin opta ipiyagkiton po, waktaya un po, qa Jesus Messiya ihdutanin kinhan wowašte nicaupi kte cin he ape yukan po, owihanke kin hehanyan.

14 Wicacinca waanagoptanpi kin iyenicecapi kta, qa ehanna wasdonye šni yaunpi qehan cantiheyayapi šica ake iyecen nicicagapi kte šni.

15 Tuka tuwe nicopi kin he wakan, he iyecen niš eya oyaĥandapi kin ocowasin en niwakanpi nunwe.

16 Heon hecen owapi qon, Wakanyan un po, miye mawakan kin heon etanhan.

17 Qa Ateyapi kin wicašta itohnake iwanyake šni wicašta otoiyohi iye oĥan kin eciyatanhan wicayukcan ece kin he hoyeyakiyapi kinhan, tohanyan den unhdaka yaunpi kin kokipeyahan un po.

18 Witkotkoya oyaĥandapi kin, nihunkakepi wohdakapi eciyatanhan duhapi qon he etanhan, taku atakunišni ece, mazaskazi qa mazaska on openicitonpi šni e sdonyakiyapi;

19 Tuka Messiya we teĥike cin he on, taĥin wanunyanpi cincadan, taku iyaonpepica šni qa ecedan un kin iyececa.

20 Iye qe maka kin de kagapi šni itokam wakiconzapi, tuka anpetu ihankeya kin dena en yutaninpi, niyepi kin on;

21 Wakantanka wicate cin etanhan najinkiye ca wowitan qu qon he wicayadapi, iye eciyatanhan; hecen wicayadapi qa wacinyayapi kin he Wakantanka en un kta.

22 Woniya kin eciyatanhan wowicake anayagoptanpi kin heon nagi nihduskapi, hunkawanjinkiciyapi kin awicakehan waštewicayadakapi kta, heon cante ecedan on otoiyohi nina waštekicidaka po.

23 Piya icaĥniyanpi, oicage kuke kte cin etanhan šni, tuka kukepica šni kin on, Wakantanka oie kin ni un qa owihanke wanice kte cin hee on.

24 Wicaceĥpi owasin peji iyececa, qa wicašta towitan kin owasin peji ĥca kin iyececa. Peji kin he šniš aye ca waĥca kin hinĥpaya ece;

25 Tuka Itancan oie kin he owihanke wanin un kta. Unkan wotanin wašte oniciyakapi kin wicoie kin he hee.

WICOWOYAKE 2.

1 Heon etanhan, wocanniye owasin, qa wohnaye ocowasin, qa woanakiĥbe, qa wowinawizi, qa iapi šica iyuĥpa eĥpeya po;

2 Qa hokšiyoqopa nakaha tonpi kin iyecen, wicoie asanpi wohnaye wanin un kin he cin po, hecen on inicagapi kta:

3 Itancan kin wacantkiya e uyatapi hecinhan.

4 He en yahipi, inyan wan ni un kin iyececa, wicašta akantu eĥpeyapi, tuka Wakantanka e kaĥnige ca teĥike daka;

5 Unkan niš eya, inyan ni un kin iyececa, tipi wakan wan en icaĥniyanpi, wawayušnapi wakan kin, hecen wošnapi wakan qa Jesus Messiya eciyatanhan Wakantanka iyokipi kin wadušnapi kta.

6 Heon etanhan nakun wowapi en kagapi qon, Wanyaka po, Zion en inyan wan oise pa ĥinca ewahde, kaĥnigapi, teĥika; unkan tuwe he wacinye cinhan wištece kte šni ce.

7 Niye wacinyayapi kin he teĥike yadapi; tuka tona waanagoptanpi šni kin hena, inyan tipi kagapi eĥpeyapi qon he oise pa ĥinca icaga, inyan on siha ibotopi qa imnija on šinhdapi ece kin hee;

8 Tona wicoie kin on šinhdapi qa waanagoptan šni unpi kin hena on; heon hecen ewicahdepi.

9 Tuka wicoicage kaĥnigapi, wawayušnapi wicaštayatapi, wicoun wakan, qa oyate opewicakitonpi kin he niyepi; hecen tuwe otpaza etanhan, iye iyoyanpa wakan tawa kin en nicopi kin he oĥan wašte kin odakapi kta.

10 Ehanna oyate henicapi šni, tuka nakaha Wakantanka taoyate yaunpi; he ehan onšinidapi šni, tuka wanna wowaonšida iyoyahipi.

11 Waštecicidapi, ceciciyapice, oyate tokeca qa unhdaka unpi kin iyecen wicaceĥpi cantiheyapi kin, wicanagi kin kici kicize cin, hena ayuštan po:

12 Qa Ikcewicašta ehna owotanna oĥanyan po; hecen šicaya econ keniciyapi keš, wiwicawangapi anpetu kin en, nioĥanpi wašte wanyakapi kte cin hena on Wakantanka yaonihanpi kta.

13 Itancan kin on etanhan, wicašta akantu wakonzapi kin owasin anagoptan po; wicaštayatapi kin he iyotan tanka;

14 Qa wicašta itancanpi kin iš tona šicaya oĥanyanpi šitkihdawicayapi kta, qa tona tanyan econpi wicayaonihanpi kta e on u wicaši kin hena.

15 Hecen Wakantanka tawacin, tanyan oyaĥandapi kin on wicašta witkotkoka wiyukcan šni kin hena inina yankewicayakiyapi kta.

16 Nihduhapi, tuka tawaniciyapi kin he wocanniye onĥoĥda iyecen yecunpi kte šni, tuka Wakantanka tawowidake kin iyececa.

17 Owasin wicayuonihan po. Hunkawanjinkiciyapi kin waštekida po. Wakantanka kokipa po. Wicaštayatapi kin yuonihan po.

18 Wowidake yaunpi kin, tona niyuhapi kin ocowasin kokipeyahan anawicagoptan po, tona wašte qa waĥbadan kin hecedan šni, tuka tona ksizece cin hena nakun.

19 Tuwe Wakantanka awacin un kin on, hecetu šni ešta kakišyapi qa woiyokišice yuha un kinhan, he wowašte.

20 Wayaĥtanipi kin on anipapi, qa wacinnitankapi kinhan taku iyokihi kta he; tuka tanyan ecanonpi kin on kakišniyanpi kinhan, wacinnitankapi hecinhan, he Wakantanka iyokipi.

21 Unkan he on nicopi; Messiya unkiyepi on kakije ca woonspe aiĥpeunkiyapi kin he iyecen niš eya iye owe kin en opa dapi kta.

22 Iye qe woaĥtani takudan econ šni, qa i kin ohna wohnaye takudan iyeyapi šni;

23 Kigepi qehan itkom wicakige šni; kakišyapi he ehan owawicakiye šni; tuka tuwe owotanna wiyukcan ece kin he en ihdoya.

24 Iye ĥinca can akan un qehan, iye tancan kin en waunĥtanipi kin yuha; hecen unkiye woaĥtani eĥpeunyanpi woowotanna en unnipi kta: Iye apapi qon on asniniyanpi ce.

25 Taĥin wanunyanpi nunipi kin iyenicecapi; tuka wanna tuwe wonniyanpi qa nagi awanniyakapi kin he ekta yahdipi.

WICOWOYAKE 3.

1 He iyecen, winoĥincapi kin, nihihnapi wicihukun un po; hecen tona wicoie kin anagoptanpi šni kin hena, wicoie codan ešta, iye tawicupi oĥanpi kin on iyakapewicayapi kta;

2 Nioĥanpi wašte wokokipe iyahna wanyakapi kin icunhan.

3 Ihduzapi kin he akantanhan, paha kisonpi, qa mazaskazi oinpi, qa wokoyake unpi kin hee kte šni:

4 Tuka wicašta mahentanhan cante kin ekta, taku ĥwinpica šni kin, tawacin waĥbadan qa inina un, he Wakantanka itoham taku teĥike cin ee.

5 Iš eya, wanakaja, winoĥinca waštešte Wakantanka wacinyanpi qon hena e hecen kicunpi, qa hihnakupi kin wicihukun unpi.

6 Hecen Sara Abraham anakigoptan, qa, Itancan, eciya ece; he cunkšiwicaye cin hena niyepi, tanyan ecanonpi qa wokokipe takudan on niyušinyayapi šni kinhan.

7 Nakun wicašta yaunpi kin, wosdonye eciyatanhan om yukan po, nitawinpi wakšica wankadan iyececa, qa om wiconi wowašte kin tawaniciyapi kta iyecen wicahduonihan po; hecen wocekiye nitawapi kin kagipi kte šni.

8 Ehake, owasin cante wanjidan hduwitaya onšikicida po; hunkawanjinkiciyapi kin iyecen waštekicida po, waonšidapi qa wacantkiya po.

9 Taku šica on itkom taku šica econpi šni po; qa nicigepi ešta wicakigepi šni po; tuka itkopatanhan wayawašte po; heon nicopi, hecen woyawašte tawayayapi kta e sdonya po.

10 Tuwe wiconi waštedake ca anpetu wašte wanyaka cin kinhan, iye ceji kin taku šica en yeye kte šni, qa iha kin wohnaye takudan ie kte šni.

11 Taku šice cin okamna kta, qa taku wašte e econ kta; wookiye akite ca kuwa aye kta ce.

12 Jehowa išta kin wicašta owotanna awicatonwan, qa wocekiye eyapi kin he anoĥwicakiciya; tuka tona šicaya econpi kin Jehowa itohnake kin itkowicakipa ece.

13 Unkan taku wašte kin pasi yaunpi kinhan, tuwe e kiunniniyanpi kta he.

14 Tuka owotanna oĥanyanpi kin on šicaya nicuwapi kinhan, he wowašte; hecen wokokipe tawapi kin kokipapi šni, qa cante hahayedan yankapi šni po;

15 Tuka nicantepi kin en Wankantanka Itancan kin wakanda po; qa tuwe wowacinye en niunpi kin on iniwangapi kinhan, waĥbayedan kokipeyahan aduptapi kta e ohinniyan wiyeya yanka po;

16 Wawiyukcan wašte hduha po; hecen šicaya oĥanyanpi iyecen tona aniiapi kin hena ištecapi kta, Messiya on nioĥanpi wašte kin itonšniyan oniyakapi kin.

17 Wakantanka hecen tawacin hecinhan, taku šica econpi kin hee šni, tuka taku wašte econpi kin on kakišniyanpi kinhan hee wašte kta.

18 Messiya iš eya wancadan woaĥtani on kakija, owotanna un kin owotanpidan šni kin hena on, Wakantanka ekta unkaupi kta e heon, wicaceĥpi kicun ktepi, tuka Woniya kin on kiniyanpi.

19 Nakun he on ekta ye ca wicanagi wicakaška tipi ohna unpi kin hena wowicakiyaka;

20 Hena e ehanna waanagoptanpi šni, Wakantanka wawacinkta yuza tanka tehan awicape, Nowa taanpetu kin en, wita wata kagapi kin icunhan, he ohna tonana, wicanagi šahdoganna mini on nipi.

21 Qa wiyacinpi kin he iyececa, baptem nakaha niunyanpi ece; wicaceĥpi ašape cin yutokan iyeyapi kin hee šni, tuka Wakantanka ekta wawiyukcan wašte waayupte cin hee, Jesus Messiya ihduekicetu kin heon etanhan;

22 Iye qe maĥpiya kin ekta kihde ca Wakantanka etapa kin eciyatanhan yanka; maĥpiya ohnihde, qa wicookihi, qa wowašake kin owasin iye ihukun iyewicayapi.

WICOWOYAKE 4.

1 Heon etanhan, Messiya wicaceĥpi en unkiyepi on kakije cin heon, niš eya iyecen tawacin kicun po: tuwe wicaceĥpi kin en kakije cin he wanna woaĥtani ayuštan:

2 Hecen, hetanhan icimana wicaceĥpi eciyatanhan ni kte šni, wicašta taku šica cantiheyapi kin en, tuka Wakantanka tawacin kin eciyatanhan.

3 Hekta unnipi kin, Ikcewicašta tawacinpi kin ecen econkupi kin he ota, wicoĥan šica, wocantiheye šica, miniša ota, wakan wacipi, witkopi, qa wakagapi wakandapi šice cin hena omaunnipi qehan.

4 He en iš iye witkoya škanpi kin on iyecen iyatahdeniciyapi šni kin heon tognihdapi qa niyašicapi ece;

5 Hena e tuwe ni unpi tapi koya wicayaco kta wiyeya yanke cin hee itokam wohdakapi kta.

6 Heon etanhan, nakun tona tapi kin hena wotanin wašte owicakiyakapi qon, hecen wicašta wicaceĥpi en un kin iyecen wicayacopi ešta woniya en Wakantanka eciyatanhan nipi kta.

7 Tuka taku owasin ecadan owihanke kta. Heon etanhan wacinksapa po, qa wocekiye on waktaya un po.

8 Qa taku owasin isanpa niye iyakitedan nina cantekiciya po; wacantkiyapi kin he woaĥtani ota akaĥpe kta.

9 Iapi šica wanin otoiyohi wonkiciya po.

10 Taku wicaqupi kin wicašta otoiyohi icu kin he iyecen iyakitedan okinikiciciya po, tona Wakantanka towaonšida ocaje ota tanyan yuhapi kin iyececa.

11 Tuwe ie cinhan Wakantanka oie kin iyecece kta; qa tuwe waokiya hecinhan wookihi Wakantanka qu kin he eciyatanhan kte; hecen taku owasin on Wakantanka yatanpi kta, Jesus Messiya eciyatanhan; iye qe woyatan qa wookihi owihanke wanin kiciun nunwe. Amen.

12 Waštecicidapi kin, peta on iyutanpi kin on iniyutanpi kte cin he on yušinyayapi šni po, taku tokeca ayakipapi iyececa.

13 Tuka Messiya kakije ciqon en oyapapi kin heon iyuškin po; hecen tohan towitan tanin kinhan nina iduškinpi kta.

14 Messiya caje kin on niyašicapi kinhan, niyuwaštepi ece; wowitan qa Wakantanka Taniya kin en niunpi kin heon. Hena e eciyatanhan oštehdapi, tuka niye eciyatanhan yatanpi ece.

15 Tuka ihnuhan wanji tin wicakte sa, qa wamanon sa, qa taku šica econ sa, qa tokan tawa i en iyewicakiciciye cin iyecen kakišniyanpi kinhan.

16 Hececa ešta tuwe Messiya tawa kin on kakišyapi kinhan ištece kte šni; tuka heon Wakantanka yatan kta.

17 Wakantanka tiyohnaka tawa kin wicayukcanpi kte cin wanna iyehantu. Unkan he unkiyepi etanhan aye cinhan, tona Wakantanka tawootanin wašte wicadapi šni kin hena token owihankepi kta he.

18 Qa wicašta owotanna kin kitan se ni kinhan, tuwe šicaya econ qa waĥtani sa kin hena tukten yakonpi kta he.

19 Heon etanhan, tona Wakantanka eciyatanhan kakijapi kin hena, wašte ece econpi kin en, Wawicaĥye wacinyepica kin iyecen iye nagipi kin yuhekiyapi kte.

WICOWOYAKE 5.

1 Miye hunkayapi kin hemaca, qa Messiya kakije ciqon wanmdake ca, wowitan yutaninpi kte cin he en owapa, tona hunkayapi yaunpi kin ceciciyapi ce;

2 Wakantanka optaye tawa ehna yaunpi kin he wonwicaya po; econ niciyapi kin iyecece šni, tuka iyokipiya awanwicadakapi kta; woyuha šica kin on etanhan šni, tuka tawacin wašte on ecanonpi kta:

3 Wakantanka taku tawa ĥince cin en itancanpi kin iyenicecapi kte šni, tuka optaye kin en waonspekiya yaunpi kta.

4 Hecen Waawanhdake Itancan kin tohan ihdutanin kinhan, hehan wowitan watešdake wan šnije kte šni kin he iyacupi kta.

5 Nakun, tona aškatudan yaunpi kin, hunkawicayapi kin anawicagoptan po: Han, owasin otoiyohi anakicigoptan po, qa wowaĥbadan koyaka po. Tona waĥanicidapi kin hena Wakantanka wicakipajin, tuka tona onšikiĥanpi kin hena wowaonšida wicaqu ece.

6 Heon etanhan, Wakantanka nape wašake cin ihukuya onšikiĥan po; hecen tohan iyehantu kinhan yuwankan inicupi kta:

7 Wacin akipam duzapi kin owasin iye en aiĥpeya po; iye qe awanicinpi ece.

8 Witkopi šni po, waktaya un po; Wakanšica tokaniyanpi kin he mnaja hoton ece kin iyecen omani un, tuwe yapote kte cin he akita ece.

9 Sutaya wacinyayapi kin on he kipajin po; nihunkawanjipi maka akan unpi kin hena en wokakije kin dena iyececa yuštanpi ece e sdonyayapi.

10 Tuka Wakantanka wowaonšida ocowasin hduhe cin, Jesus Messiya eciyatanhan, wowitan owihanke wanica iye tawa kin en unkicopi kin he, tohan cistiyedan nicakijapi kinhan, niyuštanpi kte, pahohošni enihnakapi, niyuwašakapi, qa sutaya nihdepi nunwe.

11 Iye qe wowitan qa wokiconze kin owihanke wanin tawa nunwe. Amen.

12 Siluanos nihunkawanjipi wan wacinyepica wadake cin on wowapi ptecedan cicagapi; wahokonciciyapi qa wociciyakapi, Wakantanka towašte wicakapi en nayajinpi kin he dee ce.

13 Babulon ekta tona om nicaĥnigapi kin hena nape niyuzapi, qa nakun Markos micinkši kin.

14 Wacantkiyapi iiputakapi kin on otoiyohi nape kiciyuza po. Tona Jesus Messiya en yaunpi kin owasin wookiye nicipi un nunwe. Amen.

_________________________


Dakota Bible Home