Dakota Bible Home

Dakota Wowapi Wakan, Johannes Inonpa (II John)

_________________________

JOHANNES INONPA(II John)

Tawowapi Inonpa Kin.

1 Hunkayapi un kin, Kuria kaĥnigapi qon wowapi kicaga; iye cinca kin, wowicake eciyatanhan waštewicawadake cin hena om, qa mišnana šni, tuka nakun tona wowicake sdonyapi kin hena owasin;

2 Wowicake kin en unyakonpi, qa owihanke wanin unkicipi un kte cin heon etanhan.

3 Wowašte, wowaonšida, wookiye ko, Wakantanka Ateyapi kin eciyatanhan, qa nakun Jesus Messiya Itancan, Ateyapi kin he Cinhintku kin eciyatanhan, wowicake wacantkiyapi ko en, nicipi un nunwe.

4 Ateyapi kin woahope unqupi qon iyecen, nicinca wowicake eciyatanhan manipi iyewicawakiye cehan nina imduškin.

5 Unkan nakaha, Kuria, ceciya ce, woahope teca wan cicage cin iyecece šni, tuka wanji otokahe ekta unhapi qon, otoiyohi canteunkiciciyapi kte cin hee.

6 Qa wacantkiyapi kin he dee, tawoahope kin eciyatanhan maunnipi kte cin hee. Woahope kin he dee, Otokahe ekta taku nayaĥonpi qon he ohna mayanipi kte cin.

7 Wanna wicahnaye sa ota wicoicage kin ehna iyayapi, hena Jesus Messiya wicaceĥpi un hi qon oyakapi šni. He wicahnaye sa qa Messiya kipajin kin heca.

8 Iwanihdaka po, hecen taku unkamnanpi kin toki eĥpeunyanpi kte šni, tuka wokajuju iyakicuya unkicupi kta.

9 Tuwe waĥtani qa Messiya tawoonspe kin en un šni kin he Wakantanka yuhe šni. Tuwe Messiya tawoonspe kin en un kin he Ateyapi kin yuhe ca nakun Cinhintku kin.

10 Tuwe en niipi qa woonspe kin de yuhe šni kinhan, tin u šipi šni po, qa wookiye eciyapi šni po.

11 Tuwe wookiye eciye cin he iye oĥan šice cin en opa.

12 Taku ota wowapi cicagapi kta mduha ešta, miniĥuha minisapa ko on ecamon kte šni: tuka en ciupi qa i eciyatanhan ociciyakapi kta e ecin cante mduza; hecen wowiyuškin unkitawapi kin ojudan kta.

13 Nitanka kaĥnigapi qon cincawicaye cin hena nape niyuzapi. Amen.

_________________________


Dakota Bible Home