Dakota Bible Home

Dakota Wowapi Wakan, Johannes Inyamni

_________________________

JOHANNES INYAMNI(III John)

1 Hunkayapi waun kin, Gayos waštedakapi kin, wowicake en waštewadake cin he, wowapi cicaga.

2 Waštecicida, taku owasin isanpa, tanyan iyoopte de kta qa zaniyan yaun kta e cewakiya ece, ninagi iyoopta ye cin iyececa.

3 Hunkawanjinkiciyapi kin den hipi, qa wowicake en niun kin he oyakapi qehan, wowicake eciyatanhan mayani kin heon nina imduškin.

4 Micinca wowicake kin eciyatanhan manipi nawaĥon kin heon wowiyuškin iyotan tanka mduha, takudan kape šni.

5 Waštecicida, taku hunkawanjinkiciyapi kin, qa nakun wicašta toktokeca ecawicayecon kin he tanyeĥ ecanon:

6 Hena e okodakiciye kin en wacanyakiye cin tanyan oyakapi: hena icimanipi en, Taku Wakan iyecen, owicayakiye cinhan, tanyan ecanon kta.

7 Iye caje kin on iyayapi, qa Ikcewicašta kin etanhan takudan icupi šni, heon etanhan.

8 Heon tona hececapi kin hena iyowinwicunkiyapi kta iyececa; hecen wowicake kin ounkiyapi kta.

9 Okodakiciye kin wowapi wicawecaga; tuka hena ehna Diotrephes itancan icida kin he iyowinunkiyapi šni.

10 Heon etanhan wau kinhan, iye oĥan kin, oie šica on unkaiapi ece kin hena weksuye kta. Unkan he on imnan šni, tuka iye ĥinca hunkawanjinkiciyapi kin iyowinwicakiye šni, qa tona hecon wacinpi kin iyowicaki šni, qa okodakiciye kin etanhan tankan iyayewicaya ece.

11 Waštecicida, taku šice cin he en ope šni wo, tuka taku wašte kin. Tuwe taku wašte econ kin he Wakantanka eciyatanhan un, tuka tuwe taku šica econ kin he Wakantanka wanyake šni.

12 Demetrios owasin on tanyan oyakapi, qa wowicake kin nakun eciyatanhan; unkan unkiš eya he unyaotaninpi, qa waunyaotaninpi kin he wowicake e sdonyayapi.

13 Taku ota ociciwa kta mduha tuka, tuka minisapa wiyaka ko on hena wowapi cicage kte šni:

14 Tuka ecadan wanciyake kta, qa i eciyatanhan unkokiciciye kta wacin.

15 Wookiye niye en niciun nunwe. Takukiciyapi kin hena nape niyuzapi. Takukiciyapi kin cajeyan nape wicayuza wo.

_________________________


Dakota Bible Home